Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ -
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Καλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς
να συμμετάσχουν στη δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4
«Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του
Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.
Στόχος της δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4 είναι η αποκατάσταση του
περιβάλλοντος μέσω:
• της μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης
• της μείωσης της κατανάλωσης νερού
• της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.
2. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια Ευρώ (35.000.000 €) και
αφορούν Δημόσια Δαπάνη.
Το μέτρο 2.1.4. του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
με ποσοστό από 50-85%, ανάλογα με τον τόπο εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη σύγκλισης, μικρά νησιά
Αιγαίου Πελάγους) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του μέτρου.
3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 05/12/2011 έως 30/12/2011. Η διαδικασία υποβολής
περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης.
Οι αιτούντες με ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3 καταθέτουν τις αιτήσεις ενίσχυσης μέχρι 16/12, όσων το ΑΦΜ λήγει σε 4, 5 και 6
μέχρι 21/12, σε 7 και 8 μέχρι 26/12, σε 9 και 0 μέχρι 30/12.
4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης
Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 2.1 «Προστασία
των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών», υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
ή
στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)
ή
στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.),
αίτηση ενίσχυσης, πλήρως συμπληρωμένη.
Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
3
Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ένα μόνο φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του ενός
νομούς οι οποίοι υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς υλοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται
στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).
Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στα οικεία ΚΕΠΠΥΕΛ και στις οικείες Ε.Α.Σ, μετά και την καταχώρησή τους στο
μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας με ευθύνη τους.
5. Πεδίο εφαρμογής
α. Περιοχές Παρέμβασης
Η δράση εφαρμόζεται σε περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄1575) και 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212) ΚΥΑ, όπως ισχύουν κάθε
φορά και σε εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και οι οποίες είναι:
αα. Η Ανατολική και Δυτική Θεσσαλία και συγκεκριμένα δημοτικές και τοπικές κοινότητες των νομών Μαγνησίας, Λάρισας,
Καρδίτσας, Τρικάλων καθώς και περιοχές του νομού Φθιώτιδας, όπως αυτές περιγράφονται στην αριθ.
24838/1400/Ε103/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1132).
ββ. Το Κωπαϊδικό πεδίο και συγκεκριμένα δημοτικές και τοπικές κοινότητες των νομών Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας,
όπως αυτές περιγράφονται στην αριθ. 24838/1400/Ε103/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1132).
γγ. Η λεκάνη του Πηνειού Ηλείας και συγκεκριμένα δημοτικές και τοπικές κοινότητες των νομών Ηλείας και Αχαΐας, όπως
αυτές περιγράφονται στην αριθ. 24838/1400/Ε103/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1132).
δδ. Το Αργολικό Πεδίο και συγκεκριμένα δημοτικές και τοπικές κοινότητες του νομού Αργολίδας, όπως αυτές
περιγράφονται στην αριθ. 24838/1400/Ε103/2008 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1132).
εε. Οι νομοί Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Πέλλας-Ημαθίας, όπως περιγράφονται στην αριθ. 16175/824/2006 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 530).
στστ. Η λεκάνη του Στρυμόνα και συγκεκριμένα δημοτικές και τοπικές κοινότητες του νομού Σερρών, όπως αυτές
περιγράφονται στην αριθ. 50982/2309/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1894).
ζζ. Η Πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας και συγκεκριμένα δημοτικές και τοπικές κοινότητες των νομών Άρτας και Πρέβεζας όπως
αυτές περιγράφονται στην αριθ. 50981/2308/2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1895).
β. Τομείς παρέμβασης
Στη δράση μπορούν να ενταχθούν εκτάσεις με αρδευόμενες καλλιέργειες βαμβακιού, αραβοσίτου, κηπευτικών και
σακχαρότευτλων που έχουν δηλωθεί στην Α.Ε.Ε του 2011 του αιτούντος.
Για την επιλογή των επιλέξιμων εκτάσεων δύναται, κατόπιν επιλογής του αιτούντος, να ληφθεί υπόψη η Α.Ε.Ε που υποβλήθηκε
το έτος 2010 ή 2009. Το έτος το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας της έκτασης ονομάζεται έτος
αναφοράς. Το έτος αναφοράς αφορά το σύνολο των αγροτεμαχίων και όχι επιλέξιμα αγροτεμάχια από κάθε έτος.
Στην κατηγορία των κηπευτικών υπάγονται οι παρακάτω καλλιέργειες: αγκινάρες, αγγούρια, άνηθος, μαϊντανός, σέλινο,
αντίδια, βλήτα, ραδίκια, ζωχός, αρακάς, αρακάς (βιομηχανικός), καρότα, καρπούζια, κηπευτικά λοιπά, κολοκυθάκια, κολοκύθες,
κρεμμυδάκια, σκορδάκια νωπά, κρεμμύδια, μαρούλι, λάχανο, λάχανο Βρυξελλών, μελιτζάνες, μπάμια, μπάμια
(σποροπαραγωγής), μπάμιες (βιομηχανικές), μπρόκολο, κουνουπίδι, τομάτες, νωπά λαχανικά διάφορα, πατάτες, πατάτες
(σποροπαραγωγής), πεπόνια, πιπεριά, τοματοπιπεριά, πιπεριά (σποροπαραγωγής), πράσα, ραπανάκι, ρέβες, σέσκουλο,
σπανάκι, ρόκα, σκόρδα ξερά, σπαράγγια, τεύτλα, παντζάρια, φασολάκια, φασόλια, φασολάκια (βιομηχανικά).
6. Δικαιούχοι - κριτήρια ένταξης
Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 2.1 μπορούν να κριθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:
α. επαγγελματίες αγρότες
β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
4
αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε
νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου
εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή
ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων που αφορούν στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.
Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες:
i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών
ii. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο
ισχύει ο αποκλεισμός
iii. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη
οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη
iv. Ανήλικα άτομα
Β. Κριτήρια ένταξης
Τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτήρια επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι της δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»,
πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας.
α. Κριτήρια επιλεξιμότητας:
Να υποβάλλουν, με τη διαδικασία της παραγράφου 7 «Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά», αίτηση
ενίσχυσης στην οποία περιλαμβάνουν τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2011 του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση
ενίσχυσης δεν δύναται να συμπεριληφθούν αγροτεμάχια που δεν είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ έτους 2011 του
ενδιαφερόμενου.
ββ. Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης γεγονός που τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της
δάσωσης γεωργικών γαιών ή σε άλλη αγροπεριβαλλοντική δράση.
γγ. Τα προς ένταξη αγροτεμάχια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης, όπως περιγράφονται στην
παράγραφο 5α της παρούσας πρόσκλησης
δδ. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,05 εκτάρια (Ha)
Στην αίτηση ενίσχυσης δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν συνιδιόκτητα αγροτεμάχια. Επίσης σε περίπτωση
συγκαλλιέργειας πρέπει και οι δύο καλλιέργειες να ήταν επιλέξιμες το έτος αναφοράς.
β. Κριτήρια επιλογής:
Από τους υποψηφίους δικαιούχους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται
κατάταξη αυτών.
Η σειρά κατάταξης προκύπτει ως άθροισμα της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα γενικά
κριτήρια επιλογής και της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα ειδικά κριτήρια επιλογής της
δράσης.
Συγκεκριμένα τα γενικά και τα ειδικά κριτήρια επιλογής, η αντίστοιχη βαθμολογία και η σειρά προτεραιότητας αυτών, έχουν ως
εξής:
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
5
Γενικά κριτήρια επιλογής Βαθμοί Σειρά προτεραιότητας
Επαγγελματίας αγρότης 50
Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο μέτρο 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013 30
Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του
συνολικού ετήσιου εισοδήματος 20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό
ένταξη έκτασης 20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό
ένταξη έκτασης 10
Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης 10
Ειδικά κριτήρια επιλογής Βαθμοί Σειρά προτεραιότητας
Επιλογή Μεθοδολογίας Α 5 3
Μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης:
• μεγαλύτερη από 15 Ha 20
• από 10,01 έως και 15 Ha 10
• μέχρι και 10 Ha 5
Τμήμα ή το σύνολο της υπό ένταξη εκμετάλλευσης βρίσκεται σε δημοτικές και
τοπικές κοινότητες των παραλίμνιων περιοχών της λίμνης Βόλβης-Κορώνειας
και της λίμνης Δοϊράνης, στα οποία εφαρμόστηκαν τα μέτρα 3.10 και 3.17
αντίστοιχα, του ΕΠΑΑ 2000-2006
20 4
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα γενικά κριτήρια
επιλογής, με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται παραπάνω και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα
ειδικά κριτήρια με την αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας.
Όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλογής, με εξαίρεση τη μόνιμη κατοικία στο Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης, για
την οποία απαιτείται προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού, προκύπτουν μηχανογραφικά. Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του
νέου γεωργού με επιχειρηματικό σχέδιο απαιτείται απόφαση ένταξης στο μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α
2007-2013, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται μηχανογραφικά.
7. Υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης - απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με έντυπο που διατίθεται
από τη μηχανογραφική βάση. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με προεκτυπωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της εκμετάλλευσής του,
όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης, χορηγείται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή τα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ ή τις οικείες Ε.Α.Σ με τη χρήση μόνο του ΑΦΜ του
αιτούντος.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
6
Στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης παρατίθεται υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Σχεδίου
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).
β. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την
ταυτοπροσωπία.
γ. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης.
Η νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίου τεκμηριώνεται:
αα. Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια
Για τις περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο με την υποβολή αντίγραφου του κτηματολογίου. Σε
περίπτωση που δεν έχει γίνει κτηματογράφηση στην περιοχή με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:
i. Όταν ο αιτών είναι κύριος των επιλέξιμων αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας και το
πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος
ιδιοκτησίας, υποβάλλεται νόμιμα θεωρημένο το έντυπο Ε9 του αιτούντος, στο οποίο είναι καταχωρημένο το
προς ένταξη αγροτεμάχιο.
ii. Όταν ο αιτών είναι επικαρπωτής των επιλέξιμων αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο της
συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της επικαρπίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο.
ββ. Για μισθωμένα αγροτεμάχια
i. Όταν ο αιτών είναι μισθωτής, με την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Στα ιδιωτικά
συμφωνητικά μίσθωσης πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά για κάθε αγροτεμάχιο η ακριβής τοποθεσία, η
έκταση, το χαρτογραφικό υπόβαθρο, ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και η χρονική περίοδος της μίσθωσης. Η διάρκεια
της μίσθωσης πρέπει να καλύπτει την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου.
ii. Σε περίπτωση μίσθωσης με διάρκεια μεγαλύτερη των εννέα ετών, με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της
συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
iii. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.
Στο μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη «θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο
υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.
Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης έχουν κατατεθεί στο φορέα υλοποίησης για
άλλες δράσεις ή προγράμματα, δεν είναι απαραίτητο να επανυποβληθούν, αλλά πρέπει να αναφέρεται η δράση ή το
πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου έχει ήδη υποβληθεί.
δ. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας
Ως Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο και η περίοδος
δέσμευσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια, ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής
διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση. Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί είτε από τον ενδιαφερόμενο
είτε από σύμβουλο.
Στην περίπτωση επιλογής συμβούλου, υπεύθυνου για την εκπόνηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΠΔ, ο
δικαιούχος υποχρεούται με τη δήλωση εφαρμογής να προσκομίσει και το αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ αυτού
και του συμβούλου, οπότε χορηγείται δαπάνη τεχνικής στήριξης που μπορεί να ανέλθει μέχρι 15 ευρώ/Ha/έτος.
ε. Αντίγραφο της ΑΕΕ του έτους αναφοράς αν, κατόπιν επιλογής του αιτούντος, αυτό είναι διαφορετικό από το 2011.
στ. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που υπογράφει
τη σύμβαση και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
ζ. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει
δηλωθεί στην ΑΕΕ.
η. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στον τόπο που βρίσκεται η
έδρα της εκμετάλλευσής του. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών το μόνιμο της κατοικίας εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης φέρει ο
ενδιαφερόμενος (αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφελείας κ.ά). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή
στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
7
Ο φορέας υλοποίησης της δράσης έχει δικαιοδοσία να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση που υπάρχουν
αμφιβολίες για την ορθότητα των όσων δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτηση ενίσχυσης.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ενίσχυσης για μια μόνον πρόσκληση είτε αυτή αφορά
την ίδια δράση είτε άλλες δράσεις. Σε αντίθετη περίπτωση κατά την αξιολόγηση θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις
ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί.
8. Δεσμεύσεις δικαιούχων
Οι αιτούντες υποβάλλοντας την αίτηση ενίσχυσης, δηλώνουν με ευθύνη τους ότι δεσμεύονται για τα παρακάτω:
α. Να αρχίζουν την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης να εφαρμόζουν με δική τους ευθύνη τις δεσμεύσεις
των παραγράφων β, γ, δ, ε, στ, ζ και η που ακολουθούν.
β. Οι δικαιούχοι της δράσης αναλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:
αα. Οφείλουν να τηρούν τα προγράμματα δράσης που έχουν εκδοθεί για την ευπρόσβλητη περιοχή στην οποία βρίσκεται η
αιτούμενη προς ένταξη εκμετάλλευση. Οι αριθμοί των αποφάσεων των προγραμμάτων δράσης ανά ευπρόσβλητη περιοχή
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ευπρόσβλητη περιοχή ΚΥΑ προγράμματος δράσης
Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένου
και ενός τμήματος του Ν Φθιώτιδας) 25638/2905/18.10.2001 (ΦΕΚ Β΄1422)
Κωπαϊδικού πεδίου 20417/2520/07.09.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1195)
Λεκάνης Πηνειού Ηλείας 20418/2521/07.09.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1197)
Αργολικού Πεδίου 20416/2519/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1196)
Κάμπου Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ημαθίας
(συμπεριλαμβανομένου και του Ν. Κιλκίς) 16175/824/12.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 530)
Λεκάνης Στρυμόνα 50982/2309/11.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1894)
Πεδιάδας Άρτας - Πρέβεζας 50981/2308/11.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1895)
ββ. Υποχρεούνται να εφαρμόζουν καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης μια από τις παρακάτω μεθοδολογίες:
i. Μεθοδολογία Α: Συνδυασμός μόνιμης αγρανάπαυσης και μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων.
Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ειδικότερα τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
• Να θέτουν σε μόνιμη αγρανάπαυση έκταση η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% της συνολικά ενταγμένης έκτασης στη
δράση. Ωστόσο δύναται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί μέχρι 50% για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της δέσμευσης. Η
έκταση που αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του 25%, παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της
δέσμευσης. Για την εν λόγω αγρανάπαυση πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα αγροτεμάχια τα οποία:
− βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 1000 μ από υδάτινους αποδέκτες (λίμνες, ποτάμια κ.ά)
− βρίσκονται σε επικλινείς εκτάσεις, με κλίση > 10%
− βρίσκονται σε ζώνες που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή έχει παρατηρηθεί διείσδυση θαλάσσιου
ύδατος σε αυτόν, (γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία ή μελέτη) ή σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση που λόγω ιδιαίτερων συνθηκών χρίζει προστασίας και μη καλλιέργειας.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
8
Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής
δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει το χαρακτήρα της έκτασης (π.χ όργωμα, λίπανση, άρδευση, ζιζανιοκτονία
κ.ά).
• Να μειώσουν τουλάχιστον κατά 30% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις εφαρμοζόμενες λιπαντικές μονάδες αζώτου, σε
σχέση με αυτές που προβλέπονται στις αντίστοιχες ΚΥΑ των προγραμμάτων δράσης που αναφέρονται στο σημείο β εδάφιο
αα, της παρούσας παραγράφου ανάλογα με την καλλιέργεια. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης κοπριάς, η μείωση των
λιπαντικών μονάδων υπολογίζεται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης (ανόργανης και οργανικής).
ii. Μεθοδολογία Β: Συνδυασμός αμειψισποράς- ακαλλιέργητου περιθωρίου και μείωσης των εφαρμοζόμενων
λιπαντικών μονάδων.
Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας αυτής αναλαμβάνουν ειδικότερα τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
• Να θέτουν σε αμειψισπορά έκταση η οποία για κάθε έτος αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγμένης έκτασης. Το
ποσοστό αυτό δύναται να αυξηθεί μέχρι 50% για ένα ή περισσότερα έτη στη διάρκεια της πενταετίας.
Η αμειψισπορά γίνεται εκ περιτροπής σε όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που εντάσσονται στη δράση, ώστε στο
τέλος της περιόδου δέσμευσης κάθε αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης (πλην της έκτασης του μόνιμου ακαλλιέργητου
περιθωρίου) να καλλιεργηθεί τουλάχιστον μια φορά με κάποια από τις καλλιέργειες αμειψισποράς. Ως καλλιέργειες
αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές και είναι οι εξής: σκληρό
σιτάρι, μαλακό σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε, λοιπά σιτηρά, σανός κριθαριού- βρώμης, κεχρί, φαγόπυρο,
λαθούρι, φούλια, λούπινα, κουκιά, μπιζέλια, πίσσα, βίκος, ρεβίθια, φακές, ρόβη, μάραθος, γλυκάνισος και φακελωτή.
• Να δημιουργήσουν μόνιμο ακαλλιέργητο περιθώριο, το οποίο αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% της συνολικά ενταγμένης
έκτασης στη δράση. Ωστόσο δύναται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί μέχρι το 10% για ένα ή περισσότερα έτη κατά τη διάρκεια
της περιόδου δέσμευσης. Η έκταση που αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό του 5%, παραμένει σταθερή καθ’
όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης.
Για την εφαρμογή του ακαλλιέργητου περιθωρίου πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα αγροτεμάχια τα οποία:
− βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 1000 μ από υδάτινους αποδέκτες (λίμνες, ποτάμια κ.ά)
− βρίσκονται σε επικλινείς εκτάσεις, με κλίση > 10%
− βρίσκονται σε ζώνες που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή έχει παρατηρηθεί διείσδυση θαλάσσιου
ύδατος σε αυτόν, (γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία ή μελέτη) ή σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση που λόγω ιδιαίτερων συνθηκών χρίζει προστασίας και μη καλλιέργειας.
Για το ακαλλιέργητο περιθώριο, όσον αφορά στις επιτρεπόμενες γεωργικές δραστηριότητες επ’ αυτού, ισχύουν οι
αντίστοιχες προϋποθέσεις της μόνιμης αγρανάπαυσης της μεθοδολογίας Α.
• Να μειώσουν τουλάχιστον κατά 30% στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις εφαρμοζόμενες αζωτούχες λιπαντικές μονάδες σε
σχέση με αυτές που προβλέπονται στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης, ανάλογα με την καλλιέργεια. Σε περίπτωση
χρησιμοποίησης κοπριάς, η μείωση των λιπαντικών μονάδων υπολογίζεται στο σύνολο της αζωτούχου λίπανσης
(ανόργανης και οργανικής).
γ. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές
και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισμού πληρωμής.
δ. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
ε. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την
ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής και ο οποίος περιλαμβάνε τα εξής:
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης
• Υπογεγραμμένη σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής
• Αντίγραφα των ΑΕΕ
• ΣΠΔ με τις τυχόν τροποποιήσεις του
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
9
• Αντίγραφο του τηρούμενου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολογίου εργασιών και νόμιμα
παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που ο γεωργός
χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση
στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής
• Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.
στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση πληρωμής και δήλωση εφαρμογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της
αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2366). α) Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε
έτους εφαρμογής στο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ & β) δήλωση εφαρμογής με τη συμπλήρωση ενός έτους από
την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων κάθε έτους εφαρμογής και εντός 20 εργασίμων ημερών, στο φορέα υλοποίησης της
δράσης.
ζ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους, που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα.
Η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 18 της αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης ( ΦΕΚ Β΄ 2366).
η. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές
συμβάσεις, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή της δράσης για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση,
αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου
προγράμματος όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να διακόψουν τη
σύμβαση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.
9. Ύψος Ενίσχυσης
Το ύψος ενίσχυσης κατ’ έτος υπολογίζεται με βάση:
- την πραγματικά καλλιεργούμενη έκταση της κάθε επιλέξιμης καλλιέργειας, προσαυξημένης κατά την έκταση της
αγρανάπαυσης (για την μεθοδολογία Α) ή αμειψισποράς και ακαλλιέργητου περιθωρίου (για την μεθοδολογία Β)
που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη καλλιέργεια
- το είδος της επιλέξιμης καλλιέργειας
- την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία
- το ύψος ενίσχυσης κατά περιοχή,
όπως αυτά αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν.
α. Μεθοδολογία Α: Συνδυασμός μόνιμης αγρανάπαυσης και μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπαντικών μονάδων
Πίνακας: Μεθοδολογία Α – Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε Ευρώ/Ha/έτος
Καλλιέργεια
Νομοί
Θεσσαλονίκης
Κιλκίς, Πέλλας
Ημαθίας και τμήμα
του Νομού Σερρών
(λεκάνη Στρυμόνα)
Τμήμα των νομών:
α) Ηλείας και Αχαΐας
(λεκάνη Πηνειού Ηλείας)
β)Αργολίδας (Αργολικό
Πεδίο)
και γ) Άρτας -Πρέβεζας
(πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας)
Τμήμα των νομών:
Καρδίτσας,
Λάρισας, Τρικάλων
και Μαγνησίας
(ανατολική και
δυτική Θεσσαλία)
Τμήμα των νομών:
α)Βοιωτίας, Φθιώτιδας και
Φωκίδας (Κωπαϊδικό
πεδίο)
β) Φθιώτιδας (ανατολική
και δυτική Θεσσαλία)
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με
τεχνική
στήριξη
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με τεχνική
στήριξη
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με
τεχνική
στήριξη
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με τεχνική
στήριξη
Αραβόσιτος 390 405 390 405 570 585 436 451
Βαμβάκι 324 339 297 312 416 431 335 350
Κηπευτικά 585 600 585 600 585 600 585 600
Σακχαρότευτλα 550 565 550 565 585 600 550 565
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
10
β. Μεθοδολογία Β: Συνδυασμός αμειψισποράς, ακαλλιέργητου περιθωρίου και μείωσης των εφαρμοζόμενων
λιπαντικών μονάδων
Πίνακας: Μεθοδολογία Β – Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε Ευρώ/Ha/έτος
Καλλιέργεια
Νομοί Θεσσαλονίκης
Κιλκίς, Πέλλας
Ημαθίας και τμήμα
του Νομού Σερρών
(λεκάνη Στρυμόνα)
Τμήμα των Νομών:
α) Ηλείας και Αχαΐας
(λεκάνη Πηνειού Ηλείας)
β)Αργολίδας (Αργολικό
Πεδίο)
και γ) Άρτας -Πρέβεζας
(πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας)
Τμήμα των Νομών:
Καρδίτσας,
Λάρισας, Τρικάλων
και Μαγνησίας
(ανατολική και
δυτική Θεσσαλία)
Τμήμα των νομών:
α)Βοιωτίας, Φθιώτιδας και
Φωκίδας (Κωπαϊδικό
πεδίο)
β) Φθιώτιδας (ανατολική
και δυτική Θεσσαλία)
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με
τεχνική
στήριξη
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με τεχνική
στήριξη
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με
τεχνική
στήριξη
Χωρίς
τεχνική
στήριξη
Με τεχνική
στήριξη
Αραβόσιτος 316 331 283 298 509 524 357 372
Βαμβάκι 248 263 191 206 322 337 256 271
Κηπευτικά 585 600 585 600 585 600 585 600
Σακχαρότευτλα 510 525 510 525 585 600 510 525
Στο μέγιστο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται και το πρόσθετο κόστος που μπορεί να ανέλθει σε μέχρι 15 Ευρώ/Ha και αφορά στις
δαπάνες τεχνικής στήριξης από σύμβουλο υπεύθυνο για την εκπόνηση και παρακολούθηση του ΣΠΔ.
Οι δαπάνες τεχνικής στήριξης από σύμβουλο υπολογίζονται και καταβάλλονται για το αντίστοιχο έτος μόνο εφόσον
πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν, σε ετήσια βάση και ως το ύψος που αναφέρεται στη στήλη «Με τεχνική στήριξη». Στην
περίπτωση αυτή κατά την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής απαιτείται να συνυποβληθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
δικαιούχου και συμβούλου και αντίγραφο του παραστατικού αμοιβής του συμβούλου για το αντίστοιχο έτος εφαρμογής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 17 της αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης ( ΦΕΚ Β΄ 2366).
10. Κυρώσεις
Η μη τήρηση των δεσμεύσεων κατά την εφαρμογή της δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» επισύρει
τις ακόλουθες κυρώσεις:
α. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, η υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής μετά
τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 17 της αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης ( ΦΕΚ Β΄ 2366), οδηγεί σε μείωση
κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί
εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν (ΕΚ)1122/2009.
Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή.
β. Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη δράση βάσει της έκτασης
αα. Σε καμία περίπτωση δε χορηγείται ενίσχυση για έκταση μεγαλύτερη από αυτήν με την οποία εντάχθηκε.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
11
ββ. Εάν, για ένα συγκεκριμένο έτος, ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλες τις γεωργικές εκτάσεις και η διαφορά μεταξύ της συνολικής
γεωργικής έκτασης που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής, αφενός, και της δηλωθείσας έκτασης συν τη συνολική έκταση των
αγροτεμαχίων που δεν δηλώθηκαν, αφετέρου, υπερβαίνει το 3% της δηλωθείσας έκτασης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων
για μέτρα με βάση την έκταση που είναι καταβλητέες στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται σε ποσοστό
μέχρι 3% ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
100 × (έκταση σύμβασης − δηλωθείσα έκταση)
Δηλωθείσα έκταση
Εάν οι σχετικές γεωργικές εκτάσεις έχουν δηλωθεί στο Ο.Σ.Δ.Ε. αλλά δεν έχουν γίνει αντικείμενο αίτησης πληρωμής του
προγράμματος δεν εφαρμόζεται η κύρωση.
γγ. Οι εκτάσεις που δηλώνονται από ένα δικαιούχο, για τις οποίες λαμβάνεται το ίδιο ύψος της ενίσχυσης, θεωρείται ότι
αποτελούν μία ομάδα καλλιέργειας.
Στην περίπτωση που η έκταση ανά ομάδα καλλιέργειας, η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης, υπερβαίνει την έκταση
που προσδιορίζεται, το ποσοστό της απόκλισης μεταξύ ενταχθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης υπολογίζεται από τον τύπο:
100 × ( )
προσδιορισθε σα
ενταχθε σα προσδιορισθε σα
ί
ί − ί
και οι μειώσεις υπολογίζονται ως εξής:
i. Εάν η διαφορά μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης είναι μικρότερη ή ίση του 0,1 Ha και δεν
αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της δηλωθείσας έκτασης, τότε λαμβάνεται υπόψη για πληρωμή η
δηλωθείσα έκταση
ii. Εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της προσδιορισθείσας
έκτασης.
iii. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 3% ή τα δύο (2) εκτάρια, αλλά δεν υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, η
ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας
διαφοράς και
iv. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δε χορηγείται καμιά ενίσχυση βάσει της έκτασης
για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
δδ. Εάν η διαφορά μεταξύ συνολικής ενταχθείσας και συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης υπερβαίνει το 50% της
προσδιορισθείσας έκτασης ανεξαρτήτου καλλιεργητικής ομάδας, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία θα δικαιούταν ο
δικαιούχος για το εν λόγω ημερολογιακό έτος στο πλαίσιο κάθε δράσης με βάση την έκταση. Επιπλέον το ποσό της ενίσχυσης
που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ενταχθείσας και της προσδιορισθείσας έκτασης συμψηφίζεται σύμφωνα με το άρθρο
5β του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού
έτους της διαπίστωσης της παράβασης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως κατά το χρονικό αυτό διάστημα, το υπόλοιπο
παραγράφεται.
εε. Για μειώσεις ή αποκλεισμούς, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ της ενταχθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, εκ
προθέσεως, ισχύουν τα εξής:
i. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαφορά μεταξύ της ενταχθείσας έκτασης και της προσδιορισθείσας, οφείλεται σε παρατυπίες
που διαπράχθηκαν από πρόθεση και με την προϋπόθεση ότι η διαφορά αυτή υπερβαίνει το 0,5% της
προσδιορισθείσας έκτασης ή το 1 εκτάριο, δεν χορηγείται η ενίσχυση την οποία δικαιούται ο κάτοχος της
εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος.
ii. Αν η εν λόγω διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης αποκλείεται
από τη λήψη ενισχύσεων μέχρι ποσού ίσου με εκείνο που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της ενταχθείσας έκτασης και
της προσδιορισθείσας και επιπλέον το ποσό αυτό συμψηφίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 5β του Καν. (ΕΚ) 885/2006 της
Επιτροπής, με την ενίσχυση που δικαιούται ο εν λόγω δικαιούχος βάσει αιτήσεων που θα καταθέσει κατά τη διάρκεια
των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης της παράβασης. Εάν το ποσό
δεν συμψηφίζεται κατά το χρονικό αυτό διάστημα το υπόλοιπο παραγράφεται.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
12
στστ. Ως μη προσδιορισθείσες θεωρούνται οι εκτάσεις εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω αναφερόμενοι λόγοι:
i. Όταν δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός των εκτάσεων καλυπτόμενων από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή
περιλαμβάνονται και η πώληση αγροτεμαχίων, η ασυμφωνία χαρτογραφικών κωδικών, η μη ύπαρξη παραστατικών
κατοχής των εκτάσεων και η αντικατάσταση αγροτεμαχίων.
ii. Εφόσον στο αγροτεμάχιο διαπιστώνεται μη επιλέξιμη ή διαφορετική χρήση ή άλλη καλλιέργεια από τη δηλωθείσα στο
ΣΠΔ.
iii. Όταν διαπιστωθεί ότι στην καλλιέργεια αμειψισποράς εφαρμόζεται άρδευση ή όταν η μόνιμη αγρανάπαυση και το
ακαλλιέργητο περιθώριο δεν εφαρμόζονται στα ίδια αγροτεμάχια στη διάρκεια της πενταετίας.
γ. Πρόσθετες - ειδικές κυρώσεις
α. Υπερλιπάνσεις αζώτου
αα. Υπέρβαση της συνολικής εφαρμοζόμενης αζωτούχου λίπανσης μέχρι 5% σε σχέση με την προβλεπόμενη δεν επισύρει
καμία κύρωση. Η υπέρβαση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί είτε στην βασική είτε στην επιφανειακή λίπανση είτε και στις
δύο, με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα των δύο υπερβάσεων δεν ξεπερνά το 5%.
ββ. Υπέρβαση της συνολικής αζωτούχου λίπανσης πέραν του 5% και μέχρι 10% συνεπάγεται μείωση του συνολικά
δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης κατά 20% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη συνεπάγεται μείωση του
συνολικά δικαιούμενου ποσού της ενίσχυσης κατά 40% για το συγκεκριμένο έτος, ενώ σε περίπτωση επανάληψης για
τρίτη φορά στην πενταετία, συνεπάγεται την οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι
τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
Η ίδια κύρωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση που, ενώ απαγορεύεται, ο δικαιούχος εφαρμόζει βασική αζωτούχο
λίπανση,
γγ. Υπέρβαση της συνολικής αζωτούχου λίπανσης πέραν του 10%, συνεπάγεται μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης
κατά 30% για το έτος της παράβασης. Επανάληψη οδηγεί σε μη καταβολή της ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος,
ενώ σε περίπτωση επανάληψης για τρίτη φορά συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και
επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
δδ. Στην περίπτωση που, ενώ απαγορεύεται η εφαρμογή οποιασδήποτε λίπανσης, διαπιστωθεί ότι έχει εφαρμοστεί
λίπανση, τότε επιβάλλεται μείωση της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 40%. Επανάληψη συνεπάγεται οριστική
αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με
τους νόμιμους τόκους.
εε. Εφόσον από τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι, αν και έχει δηλωθεί η μη εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης ο δικαιούχος έχει
εφαρμόσει αζωτούχο λίπανση, τότε επιβάλλεται η κύρωση της παραγράφου δδ της παρούσας παραγράφου.
β. Κυρώσεις αγρανάπαυσης – σταθερού ακαλλιέργητου χώρου – αμειψισποράς και καλλιεργητικών παρεμβάσεων
αα. Εφόσον η αγρανάπαυση ή το ακαλλιέργητο περιθώριο δεν εφαρμόζεται σε κατά προτεραιότητα αγροτεμάχια,
σύμφωνα με την παράγραφο 8 της παρούσας πρόσκλησης, τότε επιβάλλεται μείωση της συνολικώς δικαιούμενης
ενίσχυσης κατά 10% για το έτος που αφορά η παράβαση. Η παραπάνω κύρωση επιβάλλεται το έτος που πιστοποιήθηκε
και δεν επαναλαμβάνεται στην διάρκεια της πενταετίας.
ββ. Η κύρωση του σημείου δδ της προηγούμενης παραγράφου α επιβάλλεται και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
πραγματοποιούνται καλλιεργητικές παρεμβάσεις στην έκταση στην οποία έχει καθοριστεί ότι θα εφαρμοστεί η
αγρανάπαυση ή το ακαλλιέργητο περιθώριο.
γ. Έλλειψη νόμιμων παραστατικών δαπανών, συγκεντρωτικά τιμολόγια λιπασμάτων για καλλιέργειες εντός και εκτός
προγράμματος
αα. Εφόσον ο δικαιούχος:
􀂃 δεν προσκομίσει στην ελεγκτική αρχή νόμιμα παραστατικά ΚΒΣ (Δελτία αποστολής, τιμολόγια, ή /και λοιπά
παραστατικά αγοράς) λιπασμάτων ή/και τα παραστατικά:
􀂃 έχουν εκδοθεί εκτός των νομίμων προθεσμιών από την τελευταία δόση λίπανσης δηλαδή μετά την παρέλευση
ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής της τελευταίας δόσης λίπανσης και δεν συνοδεύονται από δελτία
αποστολής τα οποία να έχουν εκδοθεί μέχρι τις προβλεπόμενες ημερομηνίες πραγματοποίησης της τελευταίας
δόσης λίπανσης ή
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
13
􀂃 δεν είναι θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ.,
τότε δεν δικαιούνται καμία ενίσχυση για το έτος της παράβασης.
ββ. Εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει συγκεντρωτικά παραστατικά ΚΒΣ για τα λιπάσματα για τα εντός και εκτός
προγράμματος αγροτεμάχια, τότε επιβάλλεται μείωση της συνολικώς δικαιούμενης ενίσχυσης κατά 30%. Σε
περίπτωση επανάληψης δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση για το έτος. Επανάληψη για τρίτη φορά στη διάρκεια της
πενταετίας συνεπάγεται οριστική αποβολή του δικαιούχου από τη δράση και επιστροφή των μέχρι τότε
καταβληθεισών ενισχύσεων, προσαυξημένων με τους νόμιμους τόκους.
δ. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν εκ προθέσεως παρατυπίες που σχετίζονται με τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης ο
δικαιούχος αποκλείεται από το σύνολο των δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου για το τρέχον και το επόμενο
έτος.
δ. Μη τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης
Σε περίπτωση μη τήρησης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στις αποφάσεις
εφαρμογής του εν λόγω καθεστώτος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μειώσεις επιβάλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο
υπολογισμός τους διασφαλίζεται μέσω των ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ετήσια
εγκύκλιο - εγχειρίδιο διαδικασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ε. Μη υποβολή ΑΕΕ - αίτησης πληρωμής, δήλωσης εφαρμογής
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο αίτηση ενιαίας ενίσχυσης - αίτηση πληρωμής με αναφορά στον κωδικό
παράλληλης δράσης που εφαρμόζει ανά αγροτεμάχιο. Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό από την
ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος εφαρμογής.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εφαρμογής. Ως «μη υποβολή αίτησης πληρωμής και
δήλωσης εφαρμογής» θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία. Σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος αποβάλλεται από τη δράση.
στ. Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του αγροπεριβαλλοντικού φακέλου
Εφόσον δεν τηρείται ο προβλεπόμενος αγροπεριβαλλοντικός φάκελος από το δικαιούχο, η ενίσχυση μειώνεται κατά 3% για
κάθε έτος διαπίστωσης της παράβασης. Στην περίπτωση που τηρείται ο φάκελος αλλά είναι ελλιπής, δεν επιβάλλεται την πρώτη
φορά καμία κύρωση, ενώ για κάθε επόμενη φορά που διαπιστώνονται ελλείψεις στο φάκελο, επιβάλλεται μείωση της ενίσχυσης
κατά 3%.
ζ. Μονομερής διακοπή της σύμβασης
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς την εφαρμογή της δράσης πριν την ολοκλήρωση της πενταετίας,
αποβάλλεται από τη δράση και επιβάλλονται κυρώσεις ως ακολούθως:
α. Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται
ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
β. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή
εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.
Επιπλέον επιβάλλεται χρηματική ποινή που ισούται με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
γ. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διακοπής ή
εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους.
Επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή που ισούται με το 25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη.
Εξαίρεση από τις παραπάνω κυρώσεις αποτελούν οι περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 της αριθ.
079833/24.10.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2366).
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
14
η. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν
συνεργάζεται με εθνικά και κοινοτικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του
θεωρείται ως μη ανευρεθείσα και δεν χορηγείται καμία ενίσχυση.
Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης σε επόμενο έλεγχο, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα τα ποσά που του έχουν καταβληθεί τα προηγούμενα έτη, προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους και
αποβάλλεται από όλες τις δράσεις του αγροπεριβαλλοντικού μέτρου.
θ. Υποβολή εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων
Σε περίπτωση που ένας παραγωγός έχει αποβληθεί λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων, είτε κατά το στάδιο
της αίτησης ενίσχυσης είτε κατά το στάδιο της αίτησης πληρωμής, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης για τα
επόμενα δύο ημερολογιακά έτη από την αποβολή.
ια. Σώρευση μειώσεων
Σε περίπτωση σώρευσης μειώσεων εφαρμόζονται κατ’ αρχήν οι μειώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 19 της αριθ.
079833/24.10.2011 απόφασης. Στη συνέχεια οι μειώσεις των παραγράφων 4 και κατά σειρά οι μειώσεις των παραγράφων 6, 7,
8 και 9 και τέλος οι μειώσεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου19 της αριθ. 079833/24.10.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2366).
11. Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης – έγκριση δικαιούχων
α) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ο αρμόδιος φορέας προβαίνει στην
αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε
20 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνει διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο. Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο
των αιτήσεων ενίσχυσης ενώ ο επιτόπιος πραγματοποιείται μόνον σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη.
Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, για τις αιτήσεις ενίσχυσης που δεν έχουν απορριφθεί και με βάση το εγκεκριμένο ΣΠΔ,
υπολογίζεται μηχανογραφικά το ετήσιο και το συνολικό αιτούμενο ποσό ενίσχυσης για την περίοδο της δέσμευσης,
λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης ανά καλλιέργεια και του τρόπου αξιοποίησης της προτεινόμενης για ενίσχυση
εκμετάλλευσης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9 της παρούσας πρόσκλησης.
Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι αιτούντες- υποψήφιοι δικαιούχοι κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και με βάση τη
συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα γενικά και στα ειδικά κριτήρια επιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στην
παράγραφο 6 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια και βάσει των διαθέσιμων πιστώσεων οι
αιτούντες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) σε καταρχήν δικαιούχους και β) σε επιλαχόντες. Σε χωριστή κατάσταση
καταχωρίζονται οι απορριπτόμενοι με τους λόγους απόρριψής τους.
β) Οι καταστάσεις με τους καταρχήν δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους δημοσιοποιούνται, ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης
στους Δήμους. Η ένσταση υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης και η εξέτασή της γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της. Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται οριστικά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα
αυτά καταρτίζονται οι οριστικές καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων.
γ) Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, η έγκριση των δικαιούχων και η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 της αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2366).
12. Άλλες διατάξεις
Από την αρ. 169814/13.10.2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκε για εφαρμογή της δράσης 2.1 στην
περιοχή της λίμνης Κορώνειας και του Αργολικού πεδίου, η παράγραφος iii περί λιπαντικής αγωγής των επιλέξιμων
καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δράσης, του σημείου III- β «Κοινές διατάξεις και για τις δύο μεθοδολογίες» -
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
15
«Λίπανση», του κεφαλαίου 6 «Δεσμεύσεις Δικαιούχων», δύναται να επικαιροποιηθεί με εγκύκλιο της Δ/νσης Χωροταξίας και
προστασίας Περιβάλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :
1. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών ή σε άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες
υπηρεσίες
2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr ,
3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr
4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
17
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 2.1 "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ"
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1.4 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2007‐2013
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤΩΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ.
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ΚΩΔΙΚΟΣ
Δ.Ο.Υ ΑΦΜ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΑΦΜ ΣΥΖΥΓΟΥ Δ.Ο.Υ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ‐ΔΗΜΟΣ‐ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΧ. ΚΩΔ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝ. ΤΗΛ. E‐MAIL
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΧ. ΚΩΔ.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ‐ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΕΔΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
IBAN IBAN = International Bank Account Number
Δ.Ο.Υ ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ‐ΔΗΜΟΣ‐ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΧ. ΚΩΔ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝ.ΤΗΛ. FAX
Είμαι νέος γεωργός αρ. απόφασης ένταξης: Έτος πρώτης εγκατάστασης:
Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης
Σύνολο εκτάσεων για τα οποία αιτούμαι να ενταχθώ στη δράση 2.1 "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών": _____εκτάρια (Ha) στην Μεθοδολογία ____ .
ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1:
1 έτος σύμφωνα με το οποίο προκύπτει η επιλεξιμότητατα των υπό ένταξη αγροτεμαχίων σε σχέση με την καλλιέργεια που υπήρχε.
Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (για φυσικά
πρόσωπα)
Α5. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης με 25% τουλάχιστον των εισοδημάτων μου να προέρχεται από
αγροτική δραστηριότητα (για φυσικά πρόσωπα ασχολούμενα σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πλυθυσμό μέχρι 100.000
κατοίκους)
Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης με 50% τουλάχιστον των εισοδημάτων μου να προέρχεται από
αγροτική δραστηριότητα (για νομικά πρόσωπα)
Σας ενημερώνουμε, ότι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ) συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα
προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει από τις αιτήσεις Ενίσχυσης και ΛοιπώνΚαθεστώτων Στήριξης. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η διασταύρωσή τους
με λοιπά αρχεία του και ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών. Αποδέκτες συγκεκριμένων δεδομένων, τα οποία δικαιούται ή υποχρεούται να
διαβιβάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης αποτελούν, δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι. Αποδέκτες όλων των δεδομένων αποτελούν η Διοίκηση και οι
υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών σας θα δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 44α του
Καν (ΕΚ) 1290/2005 για την χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής όπως τροποποιήθηκε από τον Καν (ΕΚ) 1437/2007 του Συμβουλίου και τον Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από
τον Καν. (ΕΕ) 410/2011 της Επιτροπής. Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή
αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων και τη δημοσιοποίησή τους μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη του ΟΠΕΚΕΠΕ τηλ. 8011123456.
Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΗ ‐ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ‐ΔΗΜΟΣ‐ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Α3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ
Α4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (υποχρεωτικό
πεδίο)
Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης με 35% τουλάχιστον των εισοδημάτων μου να προέρχεται από
αγροτική δραστηριότητα (για φυσικά πρόσωπα ασχολούμενα σε αγροτική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές της χώρας πλην των
νησιών με πλυθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκων)
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
18
α/α Α/Α ΑΓΡ. ΑΕΕ
ΧΑΡΤ/ΦΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ /
ΔΗΜΟΣ /
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΩΔ./ΟΜΑΔΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
‐ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ‐
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝ
Η ΕΚΤΑΣΗ (Ha)
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝ
Η ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΓΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
(Ha)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΨΗΦ. ΕΚΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
(Ha)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ
ΔΡΑΣΗ 2.1 (Ν/Ο)
ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΜΕ
ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ,
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
ΘΑΛΑΣ. ΥΔΑΤΟΣ 2
ΕΔΑΦΙΚΗ
ΚΛΑΣΗ 3
(προαιρετικό)
Ξ/Π 4 Ι/Ε/Μ 5
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΙΔΙΟΚ
ΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣ
Τ. ΑΠΑΙΤ.
91/676
ΚΑΝΟΝΙΣΤ.
ΑΠΑΙΤ.
79/409‐ 92/43
ΚΛΙΣΗ
(%)(<=6%
ή >6%)
α/α
πίνακα

Α/Α ΑΓΡ. ΑΕΕ
ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΧΑΡΤ/ΦΙΚΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ/ΔΗ
ΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤ
ΗΤΑ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΚΩΔ.
/ΟΜΑΔΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ‐
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ
ΑΝΦΟΡΑΣ ‐
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝ
Η ΕΚΤΑΣΗ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ha)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ha)
Ξ/Π
ΣΥΝΟΛΟ
3 Κλάση: Ι =ελαφρά, πεδινά<=6%, ΙΙ = μέσης σύστασης, πεδινά <=6%, ΙΙΙ = βαρειά, πεδινά <=6%, VI = ελαφρά, λοφώδη >6%, VII = μέσης σύστασης, λοφώδη >6%, VIII ‐ βαρειά, λοφώδη >6%
4 Ξ/Π = ξηρικό/ποτιστικό
5 Ι/Ε/Μ = ιδιόκτητο/ενοικιαζόμενο/μικτό
6 Ο πίνακας 1β συμπληρώνεται εφόσον ως έτος αναφοράς δηλωθεί παλαιότερο από το πιο πρόσφατο έτος της ΑΕΕ (δηλ. το 2011), αντιστοιχίζοντας τα αγροτεμάχια του 1α με αυτά του 1β
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
Η εκμετάλλευσή μου διαθέτει ζωϊκό κεφάλαιο; Ύπαρξη σταβλικής εγκατάστασης;
Κωδικός Κατηγορίας Α.Ε.Ε Περιγραφή Κατηγορίας Α.Ε.Ε Κωδικός Υποκατηγορίας Α.Ε.Ε. Περιγραφή Υποκατηγορίας Α.Ε.Ε Σύνολο Ζώων
Ο – Η ΑΙΤ…………..
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1β 6 (αγροτεμάχια αιτούντος όπως δηλώθηκαν στην ΑΕΕ του έτους αναφοράς)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α (αγροτεμάχια αιτούντος όπως δηλώθηκαν στην τελευταία ΑΕΕ )
2 Αναγράφονται: α) "Γειτν. με υδατ. αποδ." εφόσον το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 1000 μ από υδάτινους αποδέκτες β) "Εξαντλ." ή "Διείσδυση θαλ. ύδατος" εφόσον το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε ζώνη που έχει εξαντληθεί ο
υδροφόρος ορίζοντας ή έχει παρατηρηθεί διείσδυση θαλάσσιου ύδατος σε αυτόν, αντίστοιχα.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
19
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Είμαι νόμιμος κάτοχος των αγροτεμαχίων που δηλώνονται στην παρούσα αίτηση ενίσχυσης
Προγραμματα Δράσης 7
Α. Για τους παραγωγούς των περιοχών:
1. Του κάμπου Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Ημαθία 2. Της λεκάνης του Στρυμόνα 3.Της πεδιάδας Άρτας Πρέβεζας
Σε ότι αφορά την εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης:
Σε ότι αφορά τις καλλιεργητικές τεχνικές:
Δεν είναι σε ισχύ ποινή αποκλεισμού μου για συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντική δράση λόγω αποβολής από το πρόγραμμα "Μείωση της Νιτρορύπανσης γεωργικής
προέλευσης" ή από άλλο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο.
Μη διασπορά λιπάσματος ή και επεξεργασμένων ζωϊκών αποβλήτων σε εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 6% και σε ακάλυπτες από βλάστηση επιφάνειες. Σε περίπτωση
διασποράς λιπάσματος αυτή να γίνεται σε μικρές ποσότητες με ενσωμάτωση στο έδαφος.
Μη εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων (Νοέμβριος‐Ιανουάριος) με εξαίρεση τη βασική λίπανση της φθινοπωρινής σποράς και τη λίπανση
χειμερινών καλλιεργειών (λάχανο, κουνουπίδι κ.α) με την προϋπόθεση της αποφυγής χρήσης νιτρικών μορφών αζώτου κατά τη βασική λίπανση.
Μη διαπορά λιπάσματος σε εδάφη κορεσμένα με νερό.
Μη εφαρμογή επεξεργασμένων ζωικών αποβλήτων κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και όταν το έδαφος βρίσκεται σε κατάσταση υδατοκορεσμού.
Έχω λάβει γνώση του Προγράμματος Δράσης7, σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ καθώς και των απαιτήσεων της Πολλαπλής Συμμόρφωσης8, τα οποία και υποχρεούμαι
να εφαρμόζω στο σύνολο της εκμετάλλευσής μου.
Η συνολική ποσότητα αζώτου να μην υπερβαίνει τις μονάδες αζώτου που αναφέρεται στους Πίνακες Λιπαντικής και Αρδευτικής Αγωγής του Προγράμματος Δράσης ή τα
Πρακτικά Λίπανσης και Άρδευσης που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Η συνολική ετήσια ποσότητα αζώτου από κοπριά να μην ξεπερνά τα 17 KgN/στρ. στα καλυμμένα με βλάστηση και τα 15 KgN/στρ. στα ακάλυπτα εδάφη τόσο για τα
καλλιεργούμενα εδάφη όσο και για τα λειβάδια.
Δημιουργία σταθερών ακαλλιέργητων λωρίδων που καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση, πλάτους τουλάχιστον 1m κοντά σε υδάτινους όγκους και τάφρους.
Η επιφανειακή λίπανση να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και τις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες η
επιφανειακή λίπανση να γίνεται σε δύο τουλάχιστον δόσεις ενώ για τις ετήσιες σε τουλάχιστον τρεις. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση κοπριάς και κομπόστ που επιτρέπονται
μόνον με την προϋπόθεση ότι έχουν χωνευτεί και σταθεροποιηθεί καθώς και τα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης.
Φυτική κάλυψη των αβαθών λοφωδών εδαφών με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
Φυτική κάλυψη στα επικλινή αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη από 6% κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων.
Άροση κατά τις ισοϋψείς ή διαγώνια για την καλλιέργεια των επικλινών εκτάσεων (κλίση μεγαλύτερη από 6%) ή δημιουργία σταθερών ακαλλιέργητων λωρίδων ως ζώνες
ανάσχεσης.
Να τηρούν ημερολόγιο καταγραφής λίπανσης με τα παραστατικά αγοράς τους.
Μη εφαρμογή επεξεργασμένων αποβλήτων σε απόσταση μικρότερη από 50 m από επιφανειακά νερά.
Μη εφαρμογή λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη από 2 m από όχθες διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης για επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη από
6 m για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη από 6%.
Διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών με ενσωμάτωση στο έδαφος ή βόσκηση ή κοπή και κάλυψη των υπολειμμάτων στο έδαφος.
Μη εφαρμογή λίπανσης ή επεξεργασμένων ζωικών αποβλήτων σε παγωμένα ή καλυμμένα από χιόνια εδάφη.
Μη εφαρμογή λιπάσματος εκτός ορίων της καλλιεργούμενης έκτασης.
Σε ότι αφορά τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:
Σε ότι αφορά την εφαρμογή της άρδευσης:
Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, η δεξαμενή εξισορρόπησης πρέπει να είναι στεγανή (από σκυρόδεμα) και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον όση εκείνης του
μεγαλύτερου καναλιού της μονάδας, εφόσον το κανάλι εκκενώνεται ολόκληρο.
Για τα στερεά απόβλητα (κοπριές, κοπροστρωμνή και στερεά μηχανικού διαχωρισμού) που αναμένεται στράγγιση υγρών απαιτείται η κατασκευή χώρου αποθήκευσης
κοπριάς (κοπροσωρός) με συγκεκριμένες προδιαγραφές (δάπεδο από σκυρόδεμα με κλίση 5‐6% , κατασκευή προστατευτικού τοιχείου ύψους 2 μ σε δύο ή τρεις πλευρές).
Εξαίρεση αποτελεί η κοπριά στρωμνής που στερείται υγρών, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποθηκεύεται και επί του εδάφους, εφόσον εξασφαλιστεί η μη είσοδος
των νερών της βροχής είτε με κάλυψη της κοπροσωρού είτε με κατασκευή καναλιού περιμετρικά του σωρού. Ειδικά για την περιοχή της πεδιάδας Άρτας Πρέβεζας είναι
υποχρεωτική η κάλυψη του κοπροσωρού με φύλλο πλαστικού.
Μετά τη δεξαμενη εξισσορόπισης τα παραγόμενα στερεά από τον διαχωριστή στερεών‐υγρών οδηγούνται σε κοπροσωρό χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζεται ο
χρόνος παραμονής τους για 90‐180 ημέρες. Τα παραγόμενα υγρά οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης χωρητικότητας ίσης με την ποσότητα των παραγόμενων
αποβλήτων για 5‐7 ημέρες.
Η άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων με κλίση μεγαλύτερη από 6% πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο της στάγδην άρδευσης. Εξαίρεση αποτελεί η άρδευση πολυετών
καλλιεργειών με τη μέθοδο αυλάκων περιμετρικά του κορμού.
Να εφαρμόζεται ο αριθμός αρδεύσεων και η δόση άρδευσης όπως αυτές καθορίζονται ανά καλλιέργεια στους Πίνακες Λιπαντικής και Αρδευτικής Αγωγής του Προγράμματος
Δράσης ή τα Πρακτικά Λίπανσης και Άρδευσης που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Ελαχιστοποίηση απωλειών νερού άρδευσης με αποφυγή επιφανειακής απορροής ή βαθειάς διήθησης.
Χειρισμός των υγρών αποβλήτων κατά τρόπο ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα στην αρ. Υ1β/2000 Υγειονομική Διάταξη ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την
εδαφική διάθεση. Να εξασφαλίζεται ο περιορισμός της απώλεια θρεπτικών στοιχείων καθώς και η μείωση της οργανικής ουσίας στα προβλεπόμενα για εδαφική διάθεση
όρια.
Χωρητικότητα της δεξαμενής χώνευσης: τόση ώστε να συγκεντρώνει απόβλητα 100 ημερών.
Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης: Για όσο διάστημα απαγορεύεται η διάθεση των αποβλήτων στο έδαφος.
Αν τα στερεά δεν έχουν υποστεί ζύμωση πρέπει να παραμείνουν στον κοπροσωρό για 90‐180 ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της παραμονής τους στον στάβλο.
Όταν ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται ψηλά ο πυθμένας των χωμάτινων δεξαμενών πρέπει να καλύπτεται με πλαστικό.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
20
Β. Για παραγωγούς του Θεσσαλικού πεδίου
Σε ότι αφορά την εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης και άρδευσης:
Απαγόρευση λίπανσης σε υδάτινες επιφάνειες όπως ποτάμια, λίμνες, τάφροι στράγγισης κ.α.
Να λαμβάνονται ειδικά μέτρα κατά τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση των λιπασμάτων (ειδικά στα υγρής μορφής λιπάσματα) λόγω κινδύνου διαρροής.
Να μην τοποθετούνται σάκκοι λιπασμάτων κοντά σε υδάτινους όγκους ή υδατορέματα.
Η διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων σε κεκλιμένα εδάφη να γίνεται σε τέτοια ποσότητα και με τέτοια μέθοδο που να αποκλείεται η απορροή.
Η διάθεση των κτηνοτροφικών αποβλήτων σε καλλιέργειες να γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται στην κατάλληλη βλαστική περίοδο
Σε ότι αφορά τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:
Ελαχιστοποίηση απωλειών νερού άρδευσης με αποφυγή επιφανειακής απορροής ή βαθειάς διήθησης.
Η διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων να γίνεται κατά την κατάλληλη βλαστική περίοδο.
Η συνολική ποσότητα αζώτου να μην υπερβαίνει τις μονάδες αζώτου που αναφέρεται στους Πίνακες Λιπαντικής Αγωγής του Προγράμματος Δράσης.
Να αποφεύγεται η χρήση ή η διασπορά λιπασμάτων σε τοποθεσίες που ο κίνδυνος επιφανειακής απορροής είναι μεγάλος και ιδιαίτερα σε εδάφη που νεροκρατούν.
Να γίνεται ενσωμάτωση του λιπάσματος σε μικρές ποσότητες, σε επικλινείς και ακάλυπτες από βλάστηση, επιφάνειες.
Μη εφαρμογή επεξεργασμένων αποβλήτων σε απόσταση μικρότερη από 50 m από επιφανειακά νερά.
Η λίπανση να πραγματοποιείται εντός των ορίων του κτήματος.
Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, η δεξαμενή συγκέντρωσης (εξισορρόπησης) πρέπει να είναι στεγανή (τσιμεντένια) και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον όση
εκείνης του μεγαλύτερου καναλιού της μονάδας, εφόσον το κανάλι εκκενώνεται ολόκληρο.
Να μη διατίθενται κτηνοτροφικά απόβλητα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και μάλιστα όταν τα εδάφη βρίσκονται σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή όταν είναι
παγωμένα.
Να αποφεύγεται η λίπανση σε επιφάνειες πλησίον διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης.
Να μην γίνεται διασπορά λιπάσματος όταν πνέει ισχυρός άνεμος.
Για τα υγρά λιπάσματα πρέπει να συντηρούνται επιμελώς οι δεξαμενές, σωληνώσεις και βαλβίδες για την αποφυγή τυχόν διαρροής
Για τα στερεά απόβλητα (κοπριές, κοπροστρωμνή και στερεά μηχανικού διαχωρισμού) που αναμένεται στράγγιση υγρών απαιτείται η κατασκευή χώρου αποθήκευσης
κοπριάς (κοπροσωρός) με συγκεκριμένες προδιαγραφές (δάπεδο με κλίση 5‐6% , κατασκευή προστατευτικού τοιχείου ύψους 1,5 μ σε δύο ή τρεις πλευρές). Εξαίρεση
αποτελεί η κοπριά στρωμνής που στερείται υγρών, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποθηκεύεται και επί του εδάφους, εφόσον εξασφαλιστεί η μη είσοδος των νερών
της βροχής με κατασκευή καναλιού περιμετρικά του σωρού.
Αν τα στερεά δεν έχουν υποστεί ζύμωση πρέπει να παραμείνουν στον κοπροσωρό για 90‐180 ημέρες.
Να εξασφαλίζεται ο περιορισμός της απώλεια θρεπτικών στοιχείων καθώς και η μείωση της οργανικής ουσίας .
Μετά τη δεξαμενη εξισσορόπισης τα παραγόμενα στερεά από τον διαχωριστή στερεών‐υγρών οδηγούνται σε κοπροσωρό χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζεται ο
χρόνος παραμονής τους για 90‐180 ημέρες. Τα παραγόμενα υγρά οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης χωρητικότητας ίσης με την ποσότητα των παραγόμενων
αποβλήτων για 5‐7 ημέρες.
Χωρητικότητα της δεξαμενής αναερόβιας ζύμωσης (χωμάτινη ή επιστρωμένη με άργιλλο): τόση ώστε να συγκεντρώνει απόβλητα 100 ημερών.
Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης: Για όσο διάστημα απαγορεύεται η διάθεση των αποβλήτων στο έδαφος (90‐180 ημέρες).
Γ. Για παραγωγούς των περιοχών:
1. Του Κωπαιδικού πεδίου 2. Της λεκάνης του Πηνειού Ηλείας 3. Του Αργολικού πεδίου
Ορθολογική λίπανση ‐ Περιορισμός συνολικής λίπανσης κατά τύπο καλλιεργειών
Να αποφεύγεται η λίπανση σε παγωμένες ή καλυμμένες με χιόνια επιφάνειες.
Να αποφεύγεται η διασπορά χημικού λιπάσματος όταν πνέει ισχυρός άνεμος.
Να γίνεται ενσωμάτωση του λιπάσματος σε μικρές ποσότητες, σε επικλινείς εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 6% και ακάλυπτες από βλάστηση, επιφάνειες.
Να αποφεύγεται η διάθεση υγρών αποβλήτων σε εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%.
Η διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων σε κεκλιμένα εδάφη να γίνεται σε τέτοια ποσότητα και με τέτοια μέθοδο που να αποκλείεται η απορροή.
Να μη διατίθενται κτηνοτροφικά απόβλητα κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων και μάλιστα όταν τα εδάφη βρίσκονται σε κατάσταση υδατοκορεσμού ή όταν είναι
παγωμένα.
Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή κτηνοτροφικών αποβλήτων σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 20μ. από επιφανειακά νερά και σε απόσταση 50 μ. από πηγές, πηγάδια ή
γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για ύδρευση ανθρώπων ή κτηνοτροφικών μονάδων.
Να γίνεται εφαρμογή των αζωτούχων λιπασμάτων στις ακριβείς αναγκαίες ποσότητες και να αποφεύγεται με κάθε τρόπο η διασπορά τους σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, σε
φυτοφράκτες ή γειτονικά κτήματα.
Η συνολική ποσότητα αζώτου να μην υπερβαίνει τις μονάδες αζώτου που αναφέρεται στους Πίνακες Λιπαντικής Αγωγής του Προγράμματος Δράσης.
Να αποφεύγεται η χρήση ή η διασπορά λιπασμάτων σε τοποθεσίες που ο κίνδυνος επιφανειακής απορροής είναι μεγάλος και ιδιαίτερα σε εδάφη που νεροκρατούν.
Η αποθήκευση των λιπασμάτων να γίνεται σε χώρους που απέχουν τουλάχιστον 50μ. από επιφανειακά νερά (ποτάμια, τάφρους, τεχνιτές λίμνες, δεξαμενές κ.α)
Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων και του κινδύνου διασποράς του λιπάσματος κατά τη μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης ή στο χωράφι καθώς και
κατά την αποθήκευση των υγρών λιπασμάτων σε δεξαμενές.
Κατά την επιφανειακή λίπανση, να γίνεται εφαρμογή σε δύο τουλάχιστον δόσεις, όπου το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες (για το Αργολικό πεδίο και τη λεκάνη Πηνειού
Ηλείας).
Να εξασφαλίζεται η ασφαλής τοποθέτηση των λιπασμάτων τα οποία πρέπει να είναι ενσακισμένα σε ισχυρούς σάκους.
Να αποφεύγεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη από 2 m από όχθες διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης για επίπεδες εκτάσεις και σε
απόσταση μικρότερη από 6 m για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη από 6%.
Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή οργανικής κόπρου σε έντονα κεκλιμμένα εδάφη (κλίση μεγαλύτερη του 8%)
Σε αμμώδη ή ρηχά εδάφη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρά απόβλητα ή απόβλητα πτηνοτροφιών το δίμηνο Σεπτεμβρίου‐Οκτωβρίου.
Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή κτηνοτροφικών αποβλήτων όταν το έδαφος είναι πλημμυρισμένο, έντονα παγωμένο ή καλυμμένο με χιόνια.
Η συνολική ετήσια ποσότητα αζώτου από επεξεργασμένα κτηνοτροφικά απόβλητα να μην ξεπερνά τα 17 KgN/στρ. στα καλυμμένα με βλάστηση εδάφη και τα 15 KgN/στρ.
στα ακάλυπτα εδάφη, τόσο για τα καλλιεργούμενα εδάφη όσο και για τα λειβάδια.
Περίοδος απαγόρευσης της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων: από 15/10 ως 01/02 (εξαίρεση: η βασική λίπανση φθινοπωρινής σποράς και χειμερινές καλλιέργειες π.χ λάχανο,
κουνουπίδι).
Να εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις σχετικά με τον αριθμό, το χρόνο και την ποσότητα εφαρμοζόμενου αζώτουαν ανά λιπαντική δόση καθώς και τον αριθμό αρδεύσεων και
την ποσότητα αρδευτικού νερού ανά άρδευση, σύμφωνα με τους πίνακες Λιπαντικής Αγωγής του Προγράμματος Δράσης.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
21
Σε ότι αφορά τις καλλιεργητικές τεχνικές:
Κατά την προετοιμασία για σπορά κ.α καλλιεργητικές φροντίδες επικλινών εκτάσεων η άροση να γίνεται κατά τις ισοϋψείς.
Η σπορά να γίνεται όσο το δυνατόν πιο πρώϊμα.
Η ύπαρξη φυτικής κάλυψης είναι αναγκαία.
Δημιουργία σταθερών ακαλλιέργητων λωρίδων που λειτουργούν ως ζώνες ανάσχεσης και καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση.
Ενσωμάτωση των φυτικών υπολλειμμάτων στο έδαφος μετά τη συγκομιδή και καλλιέργεια κατά τις ισοϋψείς.
Φυτική κάλυψη των αβαθών λοφωδών εδαφών με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
Σε ότι αφορά τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:
Σε ότι αφορά την εφαρμογή της άρδευσης:
Έλεγχος σωληνώσεων για πιθανές απώλειες νερού
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 8
Να τηρώ τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 ,5 και 6 καθώς και στα Παραρτήματα II και IΙΙ του Καν.73/2009 του Συμβουλίου και
να εφαρμόζω τις εθνικές αποφάσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων, η δεξαμενή εξισορρόπησης πρέπει να είναι στεγανή (από σκυρόδεμα) και να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον όση εκείνης του
μεγαλύτερου καναλιού της μονάδας, εφόσον το κανάλι εκκενώνεται ολόκληρο.
Ελαχιστοποίηση απωλειών νερού άρδευσης με αποφυγή επιφανειακής απορροής ή βαθειάς διήθησης.
Αν τα στερεά δεν έχουν υποστεί ζύμωση πρέπει να παραμείνουν στον κοπροσωρό για 90‐180 ημέρες.
Να εξασφαλίζεται ο περιορισμός της απώλεια θρεπτικών στοιχείων καθώς και η μείωση της οργανικής ουσίας .
Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης: Για όσο διάστημα απαγορεύεται η διάθεση των αποβλήτων στο έδαφος.
Μετά τη δεξαμενη εξισσορόπισης τα παραγόμενα στερεά από τον διαχωριστή στερεών‐υγρών οδηγούνται σε κοπροσωρό χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζεται ο
χρόνος παραμονής τους για 90‐180 ημέρες. Τα παραγόμενα υγρά οδηγούνται σε στεγανή δεξαμενή καθίζησης χωρητικότητας ίσης με την ποσότητα των παραγόμενων
αποβλήτων για 5‐7 ημέρες.
Χωρητικότητα της δεξαμενής αναερόβιας ζύμωσης (χωμάτινη ή επιστρωμένη με άργιλλο): τόση ώστε να συγκεντρώνει απόβλητα 100 ημερών.
Για τα στερεά απόβλητα (κοπριές, κοπροστρωμνή και στερεά μηχανικού διαχωρισμού) που αναμένεται στράγγιση υγρών απαιτείται η κατασκευή χώρου αποθήκευσης
κοπριάς (κοπροσωρός) με συγκεκριμένες προδιαγραφές (δάπεδο με κλίση 5‐6% , κατασκευή προστατευτικού τοιχείου ύψους 2 μ σε δύο ή τρεις πλευρές). Εξαίρεση αποτελεί
η κοπριά στρωμνής που στερείται υγρών, η οποία μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποθηκεύεται και επί του εδάφους, εφόσον εξασφαλιστεί η μη είσοδος των νερών της
βροχής με κατασκευή καναλιού περιμετρικά του σωρού.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
22
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
1 □
2 □
3 □
4 □
5 □
6 □
7 □
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ : ……………………………
Δηλώνω υπεύθυνα σε γνώση του Ν. 1599/86 ότι:
1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
2. Η αίτησή μου είναι μοναδική σε επίπεδο επικράτειας στο πλαίσιο της δράσης 2.1 "Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών"
5. Θα παρέχω κάθε πρόσθετη πληροφορία και θα διευκολύνω τους κοινοτικούς και εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς
Βεβαίωση του Δημάρχου ή του προέδρου του δημοτικού ή του κοινοτικού καταστήματος για τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου
Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου (σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ενιαία δήλωση
εκμετάλλευσης)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ
– ΣΦΡΑΓΙΔΑ
(για τη θεώρηση)
Ο – Η ΑΙΤ………….
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .….…/………/………
3. Γνωρίζω τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα αίτηση και είμαι ενήμερος σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη
τήρησης των υποχρεώσεων
4. Θα συμμορφώνομαι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
Καταστατικό σύστασης της εταιρείας (για νομικά πρόσωπα)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής και χρήσης για το σύνολο των αγροτεμαχίων τα οποία αιτούμαι να ενταχθούν στη δράση (τίτλοι
ιδιοκτησίας και ενοικιαστήρια πενταετούς διάρκειας)
Αντίγραφο της ΑΕΕ για ένα από τα δύο τελευταία έτη που προηγούνται του έτους της πιο πρόσφατης ΑΕΕ, κατόπιν επιλογής μου
Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας (υπογραφή από τον παραγωγό ή σύμβουλο)
Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτοπροσωπεία
ΤΙΤΛΟΣ
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
23
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα:
Τηλέφωνο: Fax:
Α.Φ.Μ.:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Επωνυμία εταιρείας:
Επώνυμο υπευθύνου: Όνομα υπευθύνου: Α.Φ.Μ.:
Τηλέφωνο: Αριθμός μητρώου ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.:
Περιγραφή συστήματος άρδευσης ανά αγροτεμάχιο
α/α αγροτεμαχίων του Πίνακα 1α και 1β της αίτησης ενίσχυσης
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ι Πηγή άρδευσης(1)
ΙΙ Σύστημα άρδευσης (2)
ΙΙΙ Βασικός εξοπλισμός (3)
IV Ειδικός εξοπλισμός (4)
(1) Αντλία ιδιωτική (Ι), κρατική (Κ) η αρδευτικό κανάλι (ΑΚ) κ.λ.π.
(2) Στάγδην (Σ) Ράμπα (Ρ) Εκτοξευτήρας (Ε) Μπεκ (Μ)
(3) Φίλτρο (Φ), Υδροκυκλώνας (Υ), GRAVEL (G), Σετ συνδεσμολογίας (Σ)
(4) Λιπαντήρας 120 lt (120), Λιπαντήρας 200 lt (200), Αντλία Ventouri (V) Δοσομετρική άλλου τύπου (άλλο)
Συνολική έκταση εκμετάλλευσης (Ha):
Αιτούμενη προς ένταξη έκταση (Ha):
Εγκεκριμένη προς ένταξη έκταση (Ha):
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
24
Β. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 1ο έτος εφαρμογής 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος
Εφαρμόζονται οι δεσμεύσεις της: Μεθοδολογίας Α (Αγρανάπαυση) Μεθοδολογίας Β (Αμειψισπορά)
Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α Α ( Α γ ρ α ν ά π α υ σ η ) / Β ( Α μ ε ι ψ ι σ π ο ρ ά )
Αγροτεμάχια εντός προγράμματος
α/α
αιτ.
ενισχ.
α/α
ΑΕΕ
Χαρτ.
υπόβαθρο
Επιλέξιμη
ψηφιοποιημένη
έκταση προς
ένταξη (Ha)
Οικισμός /δήμος
/ κοινότητα
Τοποθεσία Επιλέξιμη καλλιέργεια ή μόνιμη
αγρανάπαυση/ακαλλιέργητο περιθώριο/αμειψισπορά* ως
δέσμευση της δράσης (για τα έτη εφαρμογής)
Παρατηρήσε
ις
1ο 2ο 3ο 4ο 5ο
* π.χ Β: βαμβάκι Α: αραβόσιτος, Ζ: ζαχαρότευτλα κ.α, Αγ: αγρανάπαυση, Α: αμειψισπορά (με αναλυτική περιγραφή της καλλιέργειας αμειψισποράς: ΣΣ: σιτάρι σκληρό ΜΣ: μαλακό σιτάρι, κ.α), Ακ.Π: ακαλλιέργητο
περιθώριο
Για την αγρανάπαυση και το ακαλλιέργητο περιθώριο πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται: i) σε απόσταση μέχρι 1000 μ από υδάτινους αποδέκτες, ii)σε επικλινείς εκτάσεις, με
κλίση > 10% και iii) σε ζώνες που έχει εξαντληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή έχει παρατηρηθεί διείσδυση θαλάσσιου ύδατος σε αυτόν (αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία ή μελέτη) ή προηγούνται αγροτεμάχια που σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρίζουν προστασίας και μη καλλιέργειας.
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
25
Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
Α. Αζωτούχος λίπανση
Μείωση 30% της εφαρμοζόμενης αζωτούχου λίπανσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα Προγράμματα Δράσης της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.
Εφαρμόζεται βασική λίπανση; ΝΑΙ 􀀀 ΟΧΙ 􀀀
Τύπος λιπάσματος που θα
χρησιμοποιηθεί:
Στερεά
υδατοδιαλυτά
􀀀 Λοιπά στερεά – βραδείας
αποδέσμευσης
􀀀
Υγρά 􀀀 Άλλα 􀀀
Ισοζύγιο λιπασμάτων
Αποθέματα λιπασμάτων αποθήκης στην έναρξη:
Τύπος Ποσότητα λιπάσματος (χλγ)
αγορά εφαρμογή αποθήκευση
Βασικά
Επιφανειακά
Η λίπανση που θα εφαρμοστεί πρέπει να είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της δράσης και θα δηλωθεί αναλυτικά κατά την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ
26
ΑΔΑ: 456ΤΒ-1ΤΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr