Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2012

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
Στα αμπέλια η Φωσφοροκαλιούχος λίπανση είναι καλύτερα να εφαρμόζεται τους μήνες
Νοέμβριο –Δεκέμβριο με ενσωμάτωση.
1. Επιτραπέζιες ποικιλίες
α/. Αρδευόμενοι αμπελώνες
Άζωτο : μέχρι 15 μονάδες /στρέμμα
Φώσφορος : 5 μονάδες ετησίως ή 15 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
Κάλι : 8 μονάδες ετησίως ή 24 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
β/. Ξηρικοί αμπελώνες
Άζωτο : μέχρι 8 μονάδες /στρέμμα
Φώσφορος : 4 μονάδες ετησίως ή 12 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
Κάλι : 7 μονάδες ετησίως ή 21 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
2. Οινοποιήσιμες ποικιλίες
α/. Αρδευόμενοι αμπελώνες
Άζωτο : μέχρι 15 μονάδες /στρέμμα (κάθε χρόνο)
Φώσφορος : 5 μονάδες ετησίως ή 15 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
Κάλι : 8 μονάδες ετησίως ή 24 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
β/. Ξηρικοί αμπελώνες
Άζωτο : μέχρι 8 μονάδες /στρέμμα (κάθε χρόνο)
Φώσφορος : 4 μονάδες ετησίως ή 12 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
Κάλι : 7 μονάδες ετησίως ή 21 μονάδες/στρέμμα (κάθε 3 χρόνια)
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας 9
3. Νέοι Αμπελώνες
Κατά την εγκατάσταση νέων αμπελώνων στη βαθιά άροση συνιστώνται:
Φώσφορος : 20 μονάδες/στρέμμα
Κάλι : 40 μονάδες/στρέμμα
• Το αμπέλι απορροφά το 75% της συνολικής ποσότητας Αζώτου (Ν) από την έναρξη της βλάστησης έως και
την άνθιση.
• Το αμπέλι απορροφά το 90% της συνολικής ποσότητας Φωσφόρου (Ρ2Ο5) από την έναρξη της βλάστησης
έως και την πλήρη άνθιση.
• Το αμπέλι απορροφά το 65 – 70% της συνολικής ποσότητας Καλίου (Κ2Ο) αμέσως μετά την άνθιση και για
χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων.
Επιφανειακή λίπανση
Συμπλήρωμα κάποιας μορφής αζώτου (Ν) κατά την αρχή της άνοιξης είναι μια καλή λύση.
Το είδος της αζωτούχου λίπανσης εξαρτάται από το pΗ του εδάφους.
􀂾 Σε ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη προτιμούνται οι μορφές με βάση τη Θειϊκή ρίζα.
􀂾 Σε όξινα εδάφη εφαρμόζουμε Νιτρικό Ασβέστιο

ΠΗΓΗ Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Φθιώτιδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr