Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Εντός των προσεχών ημερών η βιολογική γεωργία (Δράση 1.1).

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 που αφορά τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις. Στα πλαίσια του παρόντος Μέτρου εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η βιολογική γεωργία (Δράση 1.1).

Τα παρακάτω αναφερόμενα στη δράση της προστασίας των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών βασίζονται στην ΚΥΑ 079833 24 - 10 - 2011. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα εκδοθούν με την προκήρυξη του Μέτρου.

Δικαιούχοι:
Επαγγελματίες Αγρότες: Φυσικά πρόσωπα α) εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών, β) αντλούν τουλάχιστον το 35% του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες, γ) είναι ασφαλισμένα στον ΟΓΑ ή Νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός.
Δεν είναι δικαιούχοι: α. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών, β. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων γ. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό, δ. Ανήλικα άτομα
Διάρκεια προγράμματος:
5 έτη εκτός από τους δικαιούχους με δικαίωμα παράτασης για τους οποίους η περίοδος δέσμευσης έχει διάρκεια το πολύ δύο (2) έτη.

Αγροτεμάχια:
Ιδιόκτητα ή μισθωμένα που να καλύπτουν την πενταετία. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα, το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις μόνιμες φυτείες και σε 2 στρέμματα για της ετήσιες καλλιέργειες. Σε περίπτωση μικτών εκμεταλλεύσεων το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέμματα. Η νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίου τεκμηριώνεται:
α. Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια
αα. Με την υποβολή αντίγραφου του κτηματολογίου. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κτηματογράφηση στην περιοχή με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:
i. Υποβάλλεται ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, υποβάλλεται νόμιμα θεωρημένο το έντυπο Ε9.
ii. Όταν ο αιτών είναι επικαρπωτής των επιλέξιμων αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της επικαρπίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

β. Για μισθωμένα αγροτεμάχια
αα. Με την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Στα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά για κάθε αγροτεμάχιο η ακριβής τοποθεσία, η έκταση, το χαρτογραφικό υπόβαθρο, ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και η χρονική περίοδος της μίσθωσης.
ββ. Σε περίπτωση μίσθωσης με διάρκεια μεγαλύτερη των εννέα ετών, με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
γγ. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Στο μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη «θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.

Τα αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση ενίσχυσης δεν δύναται να συμπεριληφθούν αγροτεμάχια, βοσκότοποι ή ζώα που δεν είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του ενδιαφερόμενου.
Δικαιολογητικά αίτησης:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης, τα οποία είναι:
- Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
- Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
- Επικυρωμένα αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων. Στην περίπτωση όπου τα δικαιολογητικά κατοχής της αγροτικής εκμετάλλευσης έχουν κατατεθεί στη Διεύθυνση Γεωργίας για άλλες δράσεις ή προγράμματα, δεν είναι απαραίτητο να επανυποβληθούν, αλλά πρέπει να αναφέρεται η δράση ή το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη υποβληθεί.
- Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός νόμιμου εκπροσώπου.
- Στην περίπτωση επιλογής συμβούλου απαιτείται η ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού.
- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
- Απόφαση ένταξης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» (η πρόσφατη προκήρυξη) προκειμένου για νέους αγρότες.
3. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ)
4. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.
5. Για παραγωγούς με Δικαίωμα παράτασης: Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι καλλιέργειες και ο χρόνος έναρξης της βιολογικής καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο, όταν η πιστοποίηση των αγροτεμαχίων βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή (εξαιρούνται τα αγροτεμάχια με καλλιέργειες σε μεταβατικό στάδιο). Εφόσον υπάρχουν καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφές θα επισημαίνονται, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες θα γίνεται απλή αναφορά.
6. Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
7. Παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παράγει τέτοια προϊόντα.
8. Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρεται ότι παράγει ζωικά βιολογικά προϊόντα.Ύψος ενίσχυσης σε €/στρ/έτος για τη δράση 1.1Καλλιέργεια Σύνολο
σε €/στρ/έτος
Με περίοδο προσαρμογής Χωρίς περίοδο προσαρμογής
Ελαιοκομία 75,6 41,5
Αμπελοειδή 90,0 90,0
(εξαιρούνται οι αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση)
Αραβόσιτος αρδευόμενος 60,0 60,0
(για ζωοτροφή) (*)
Μηδική Αρδευόμενη (*) 60,0 42,5
Βαμβάκι αρδευόμενο (*) 53,4 52,5
Σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος & λοιπές αροτραίες καλλιέργειες 32,0 24,7
Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου 36,0 28,8
Αρωματικά φυτά 32,0 24,7
Κρόκος 90,0 90,0

Σημειώσεις:
- Σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση συμβούλου ή χημικής ανάλυσης, η στρεμματική ενίσχυση μειώνεται αντίστοιχα.
- Με τον όρο περίοδο προσαρμογής (μετατροπής) νοείται το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για να απαλλαγεί το έδαφος από τα υπολείμματα των χημικών εισροών και να γίνει καταπολέμηση των ζιζανίων χωρίς τη χρήση χημικών. Την περίοδο αυτή τηρείται η διαδικασία της βιολογικής παραγωγής, χωρίς όμως το παραγόμενο προϊόν να πιστοποιείται και σαν βιολογικό. Για την περίοδο προσαρμογής προσμετράται ο χρόνος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Το χρονικό αυτό διάστημα είναι 3 έτη για την αμπελοκαλλιέργεια και ελαιοκαλλιέργεια και 2 έτη για τις λοιπές καλλιέργειες
- (*) Ο ξηρικός αραβόσιτος, η ξηρική μηδική και το ξηρικό βαμβάκι ενισχύονται ως «Κτηνοτροφικά φυτά» στην κατηγορία «Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου»
- Στις περιπτώσεις καλλιεργειών (τρόφιμα) που δεν προβλέπονται δαπάνες πιστοποίησης από την υπόψη δράση αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις πιστώσεις του μέτρου 1.3.2. του ΠΑΑ 2007-2013.


Υποχρεώσεις:
1. Τήρηση Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ)
Ως Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο και η περίοδος δέσμευσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια, οι βοσκότοποι και τα ζώα, ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση (στοιχεία άρδευσης, λίπασμάτων. Το ΣΠΔ δύναται να συνταχθεί είτε από τον ενδιαφερόμενο είτε από σύμβουλο γεωπόνο και μπορεί να αναθεωρείται κάθε χρόνο.

2. Τήρηση Αγροπεριβαλλοντικού φακέλου
Ο αγροπεριβαλλοντικός φάκελος περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία ή παραστατικά:
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης
• Υπογεγραμμένη σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής
• Αντίγραφα των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης
• Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τις τυχόν τροποποιήσεις του
• Αντίγραφο του τηρούμενου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης ημερολογίου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.
3. Στις αροτραίες καλλιέργειες που βρίσκονται σε περίοδο προσαρμογής θέτουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης των αγροτεμαχίων υποχρεωτικά μία φορά την περίοδο προσαρμογής. Στις αροτραίες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει την περίοδο προσαρμογής είναι δυνατόν προαιρετικά να θέτουν σε αγρανάπαυση το σύνολο της έκτασης των αγροτεμαχίων μόνον μία φορά στη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων. Η αγρανάπαυση κάθε έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της ενταγμένης εκμετάλλευσης.
πηγη αειφορικη α.ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr