Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Δράση 1.1. Βιολογική γεωργία

Ελαιοκομία − Σύνολο
Με περ.προσαρμογής 756
Χωρίς περίοδο προσαρμογής 415
Αμπελοειδή
(εξαιρούνται οι αμπε−
λώνες για επιτραπέζια
χρήση)Σύνολο
Με περ.προσαρμογής 900
Χωρίς περίοδο προσαρμογής 900

Αραβόσιτος αρδευόμε−
νος (για ζωοτροφή)Σύνολο
Με περ.προσαρμογής 600
Χωρίς περίοδο προσαρμογής 600

Μηδική
Αρδευόμενη
ΣύνολοΜε περ.προσαρμογής 800
Χωρίς περίοδο προσαρμογής 425
Βαμβάκι αρδευόμενο Σύνολο
Με περπροσαρμογής 534
Χωρίς περίοδο προσαρμογής 525
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας μπορούν
να κριθούν:
α. οι επαγγελματίες αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας
β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, όπως αυτοί ορί−
ζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας
που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την
απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήμα−
τος
, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική
δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000
κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το
25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την
απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50%
τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός

και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έν−
νοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.
γ. Δικαιούχοι – επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι
αγροτικής εκμετάλλευσης
− με δικαίωμα παράτασης
όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 4
της παρούσας απόφασης, δύνανται να επεκτείνουν την
περίοδο δέσμευσης για δύο το πολύ έτη. Η περίοδος
δέσμευσης των δικαιούχων παράτασης δεν μπορεί να
εκτείνεται πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
Η παράταση της σύμβασης των παραπάνω δικαιού−
χων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση
οι δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης δεν δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για νέα ένταξη.
2Άρθρο 6
Γενικά κριτήρια ένταξης – Δεσμεύσεις
Τα γενικά κριτήρια ένταξης των δράσεων του μέτρου
2.1.4 διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιμότητας και κριτή−
ρια επιλογής, ως ακολούθως:
1. Γενικά κριτήρια επιλεξιμότητας
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν σε κά−
ποια από τις ενισχυόμενες δράσεις του μέτρου 2.1.4
πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμό−
τητας:
α. Να υποβάλλουν, με τη διαδικασία του άρθρου 9 της
παρούσας απόφασης, αίτηση ενίσχυσης για αγροτε−
μάχια, βοσκότοπους και ζώα της εκμετάλλευσής τους,
τα οποία πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋπο−
θέσεις:
• Είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ του
ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση ενίσχυσης δεν δύναται
να συμπεριληφθούν αγροτεμάχια, βοσκότοποι ή ζώα
που δεν είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΑΕΕ
του ενδιαφερόμενου.
• Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης,
όπως η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου
4, της παρούσας απόφασης. Αποκλείονται από την έντα−
ξη αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δά−
σωσης γεωργικών γαιών ή σε άλλη αγροπεριβαλλοντική
δράση. Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις 1.2 «Βιολογική
κτηνοτροφία» και 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτό−
χθονων φυλών αγροτικών ζώων», για τις οποίες μπορεί
να δηλωθεί το ίδιο τμήμα της εκμετάλλευσης.
• Τα προτεινόμενα προς ένταξη ζώα να έχουν ση−
μανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική
νομοθεσία.
• Τα προς ένταξη αγροτεμάχια και βοσκότοποι βρί−
σκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης
που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να ενταχθούν, όπως
αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στο κεφάλαιο Γ της
παρούσας απόφασης.
2. Γενικά κριτήρια επιλογής
Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου
γίνεται κατάταξη των δικαιούχων ανά δράση. Η σειρά
κατάταξης προκύπτει ως άθροισμα της βαθμολογίας
που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα
ακόλουθα γενικά κριτήρια επιλογής και της βαθμολογί−
ας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα
ειδικά κριτήρια επιλογής κάθε δράσης, όπως αναφέρο−
νται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας απόφασης.

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι
εννοιολογικοί προσδιορισμοί:
1. Επαγγελματίας Αγρότης (κατά κύριο επάγγελμα
αγρότης)
Νοείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμ−
μένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ−
λεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,
σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α`).
2. Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσηςΝοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι
εγγεγραμμένο στο ΜΑΑΕ, με την ιδιότητα αυτή, σύμ−
φωνα με το ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α`).
3. Γεωργική έκταση
Ως γεωργική έκταση νοείται η συνολική έκταση της
αρόσιμης γης, των μόνιμων βοσκοτόπων και των μόνι−
μων φυτειών εκφρασμένη σε εκτάρια (Ha) με ακρίβεια
δύο δεκαδικών ψηφίων.
4. Λοιποί εννοιολογικοί προσδιορισμοί
α. Αγροτική εκμετάλλευση: Όπως ορίζεται στην παρά−
γραφο δ του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α`).
β. Συνολικό εισόδημα: Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της αρ. 134430/4.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 392 Β`).
γ. Αγροτικό εισόδημα: Όπως ορίζεται στο άρθρο 2
της αρ. 134430/4.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 392 Β`).
5. Νόμιμη κατοχή
Η νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίου τεκμηριώνεται:
α. Για ιδιόκτητα αγροτεμάχια
Για τις περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο
κτηματολόγιο με την υποβολή αντίγραφου του κτημα−
τολογίου. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κτηματογρά−
φηση στην περιοχή με την προσκόμιση των παρακάτω
εγγράφων:
αα. Όταν ο αιτών είναι κύριος των επιλέξιμων αγροτε−
μαχίων, υποβάλλεται ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας και
το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθη−
κοφυλακείο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος
ιδιοκτησίας, υποβάλλεται νόμιμα θεωρημένο το έντυπο
Ε9 του αιτούντος, στο οποίο είναι καταχωρημένο το
προς ένταξη αγροτεμάχιο.
ββ. Όταν ο αιτών είναι επικαρπωτής των επιλέξιμων
αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο της
συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της επικαρπίας
και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο.
β. Για μισθωμένα αγροτεμάχια
αα. Όταν ο αιτών είναι μισθωτής, με την υποβολή του
ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Στα ιδιωτικά συμ−
φωνητικά μίσθωσης πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
για κάθε αγροτεμάχιο η ακριβής τοποθεσία, η έκταση,
το χαρτογραφικό υπόβαθρο, ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και
η χρονική περίοδος της μίσθωσης. Η διάρκεια της μί−
σθωσης πρέπει να καλύπτει την περίοδο δέσμευσης
του δικαιούχου.
ββ. Σε περίπτωση μίσθωσης με διάρκεια μεγαλύτερη
των εννέα ετών, με την υποβολή ακριβούς αντιγρά−
φου της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και το
πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υπο−
θηκοφυλακείο.
γγ. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται θεωρη−
μένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια υπη−
ρεσία. Στο μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη
«θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο
υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.
γ. Για κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτά−
σεις
Για εκτάσεις που παραχωρούνται στους δικαιούχους
από τους Δήμους, στην απόφαση παραχώρησης πρέπει
να καθορίζεται, μεταξύ των άλλων: η συνολική επιφάνεια
της κοινόχρηστης δημοτικής ή κοινοτικής
Γενικά κριτήρια επιλογής
Επαγγελματίας αγρότης
Βαθμοί50

Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο
μέτρο 1.1.2 του Π.Α.Α 2007−2013 Βαθμοί30

Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισό−
δημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνο−
λικού ετήσιου εισοδήματος
Βαθμοί 20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύ−
τερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη
έκτασης
Βαθμοί 20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10
έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη
έκτασης
Βαθμοί 10
Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκε−
ται η έδρα της εκμετάλλευσης Βαθμοί 10
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται στη σειρά κα−
τάταξης όσοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία
στα γενικά κριτήρια με την παρακάτω σειρά προτε−
ραιότητας:
1. Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του
50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
2. Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και
50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης
3. Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο του μέτρου
1.1.2 του Π.Α.Α 2007−2013
4. Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα
μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου ει−
σοδήματος
5. Επαγγελματίας αγρότης
6. Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα
της εκμετάλλευσης
Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη
τα ειδικά κριτήρια επιλογής με τη σειρά προτεραιότη−
τας που αναφέρονται ανά δράση στο κεφάλαιο Γ της
παρούσας παραγράφου.
Εξαίρεση από τα παραπάνω αποτελούν οι δράσεις
1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία»
για τις οποίες σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται
στη σειρά κατάταξης όσοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη
βαθμολογία στα ειδικά κριτήρια επιλογής, με τη σειρά
προτεραιότητας που αναφέρεται ανά δράση στο κε−
φάλαιο Γ της παρούσας απόφασης και σε περίπτωση
νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα γενικά κριτήρια
με την σειρά προτεραιότητας

Υποβολή αίτησης ενίσχυσης
Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στη δράση, υπο−
βάλλουν αίτηση ενίσχυσης προς το φορέα υλοποίησης
και όπως ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος.
A. Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον συνοδεύ−
εται από τα παρακάτω:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπλη−
ρωμένη και υπογεγραμμένη, σύμφωνα με υπόδειγμα.
2. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια έντα−
ξης, τα οποία είναι:
α. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτό−
τητας
ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί
την ταυτοπροσωπία.
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
γ. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των
αγροτεμαχίων ή των βοσκοτόπων τα οποία περιλαμ−
βάνονται στην αίτηση ενίσχυσης.
δ. Φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
στην περίπτωση κτηνοτροφικών μονάδων για τις δρά−
σεις 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποίηση
της κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων με
εγκατάλειψη φυλών αγροτικών ζώων» και 3.5 «Προστα−
σία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου», όπου απαι−
τείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση
μη προσκόμισης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
και εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοσή
της αίτηση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στον
φορέα υλοποίησης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής της
άδειας μαζί με τη δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους
πληρωμής. Ο αριθμός και το είδος των ζώων στην αίτη−
ση ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα
της μονάδας για την οποία έχει εκδοθεί η εν λόγω άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας ή της σχετικής αίτησης.
ε. Αντίγραφο της ΑΕΕ για ένα από τα δύο τελευταία
έτη που προηγούνται του έτους της πιο πρόσφατης
ΑΕΕ, για τις δράσεις 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων
στα νιτρικά περιοχών» και 2.2 «Προστασία υγροτοπικών
συστημάτων», κατόπιν επιλογής του αιτούντος.
στ. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμέ−
νου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που
υπογράφει τη σύμβαση και έχει την ευθύνη της εφαρ−
μογής της.
ζ. Ενημερωμένο Μητρώο καταγραφής του ζωικού κε−
φαλαίου ανά κατηγορία ζώου από το αρμόδιο τμήμα
της ΔΑΟΚ για τις δράσεις 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία»,
1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας», 3.1 «Διατήρη−
ση απειλούμενων με εγκατάλειψη φυλών αγροτικών
ζώων» και 3.5 «Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου».
η. Βεβαίωση εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία της
φυλής ή Γενεαλογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από
το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για τη
δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων».
θ. Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται
ανά δράση στο κεφάλαιο Γ της παρούσας απόφασης.
3. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) της
προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης στο οποίο
περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος εφαρμογής των
δεσμεύσεων.
Με βάση το εγκεκριμένο ΣΠΔ υπολογίζεται μηχανο−
γραφικά το ετήσιο και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης,
λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης ανά
δράση και του τρόπου αξιοποίησης της προτεινόμενης
για ενίσχυση εκμετάλλευσης και της περιόδου δέσμευ−
σης.
Στην περίπτωση επιλογής συμβούλου υπεύθυνου για
την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του
ΣΠΔ, για τις δράσεις στις οποίες υπάρχει πρόβλεψη
σχετικής δαπάνης, όπως αναφέρεται στη παράγραφο
11 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, απαιτείται η
ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των συμβαλλο−
μένων μερών δηλαδή του δικαιούχου και του συμβούλου.
Αντίγραφο του παραπάνω συμφωνητικού οφείλει να
υποβάλλει ο δικαιούχος στο φορέα υλοποίησης με τη
δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους.
4. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλια−
ρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν
που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.
5. Οι δικαιούχοι παράτασης οφείλουν να καταθέσουν
τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην των 2α, 2στ (εφόσον
δεν έχει επέλθει αλλαγή στο νομικό πρόσωπο) και 2ζ
(εφόσον δεν έχει επέλθει αλλαγή στη σύσταση του
ζωικού κεφαλαίου). Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2γ προσκομίζονται νέα μισθωτήρια συμ−
βόλαια για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια των οποίων
έχει λήξει η περίοδος μίσθωσης.
Β. Για την αίτηση ενίσχυσης, ισχύουν επίσης τα πα−
ρακάτω:
1. Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε έναν μόνο
φορέα υλοποίησης, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρί−
σκεται σε περισσότερους του ενός νομούς οι οποίοι
υπάγονται σε διαφορετικούς φορείς υλοποίησης. Στην
τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται
στον τόπο υποβολής της ΑΕΕ.
2. Το ελάχιστο μέγεθος αγροτεμαχίου το οποίο δύ−
ναται να συμπεριληφθεί στην αίτηση ενίσχυσης είναι
0,05 εκτάρια (Ha).
3. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατοχής
της αγροτικής εκμετάλλευσης έχουν κατατεθεί στο
φορέα υλοποίησης για άλλες δράσεις ή προγράμματα,
δεν είναι απαραίτητο να επανυποβληθούν, αλλά πρέπει
να αναφέρεται η δράση ή το πρόγραμμα στο πλαίσιο
του οποίου έχουν ήδη υποβληθεί.
4. Οι διακατεχόμενες εκτάσεις βοσκοτόπων για τις
οποίες η διακατοχή αναγνωρίζεται είτε με δικαστικές
αποφάσεις είτε με πράξεις της Διοίκησης, είναι επι−
λέξιμες για ένταξη στις αντίστοιχες δράσεις υπό την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε ισχύ απαγορευτική δι−
άταξη βόσκησης.
5. Οι κάτοχοι μετακινούμενων ποιμνίων, όπως η έν−
νοια ορίζεται στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 της
παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να ενταχθούν στις
δράσεις 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», 1.3 «Εκτατικοποί−
ηση της κτηνοτροφίας» και 3.1 «Διατήρηση απειλούμε−
νων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» με εκτάσεις
βοσκοτόπων, οι οποίες βρίσκονται τόσο στη χειμερινή
όσο και στη θερινή περιοχή βόσκησης. Ειδικότερα για
τη δράση 1.3 «Εκτατικοποίηση της κτηνοτροφίας», οι
κάτοχοι των μετακινούμενων ποιμνίων μπορούν να υπο−
βάλλουν αίτηση ενίσχυσης με εκτάσεις βοσκοτόπων που
είναι ενταγμένες στο σύστημα διαχείρισης της δράσης
και βρίσκονται ή στη χειμερινή ή στη θερινή περιοχή
βόσκησης ή και στις δύο.
6. Για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης
του υποψήφιου δικαιούχου στον τόπο που βρίσκεται
η έδρα της εκμετάλλευσής του, απαιτείται βεβαίωση
του δημάρχου. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών το μόνιμο
της κατοικίας εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης
φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις οργανισμών κοινής
ωφελείας κ.ά). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενεια−
κής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης
κατοικίας.
7. Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του νέου γεωργού
απαιτείται απόφαση ένταξης στο μέτρο 1.1.2 «Εγκατά−
σταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α 2007−2013, που αναζη−
τείται αυτεπάγγελτα από τους φορείς υλοποίησης.
8. Η πιστοποίηση της προτεινόμενης για ένταξη έκτα−
σης εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 γίνεται
μηχανογραφικά.
9. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης έχει δικαιοδο−
σία να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, σε περίπτωση
που υπάρχουν αμφιβολίες για την ορθότητα των όσων
δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την αίτηση ενίσχυ−
σης.
10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτή−
σεις ενίσχυσης σε μια μόνο πρόσκληση για μια δράση
του μέτρου 214. Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις 1.2 «Βι−
ολογική κτηνοτροφία» και 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων
αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» οι οποίες είναι
δυνατόν να συνδυαστούν για το ίδιο τμήμα της προ−
τεινόμενης για ένταξη εκμετάλλευσης και οι δράσεις 1.1
«Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» οι
οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν για διαφορετικά
αγροτεμάχια της προτεινόμενης για ένταξη εκμετάλ−
λευσης.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr