Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων :’’Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ’’
Σχετ.     :1119/99874/27-09-2012 έγγραφο της Δ/νσης Αξιοποίησης  Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
               και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
     Στο πλαίσιο  εναρμόνισης της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με ΄΄τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων΄΄ , ψηφίστηκε ο Νόμος 4036/27-01-2012 (ΦΕΚ Α8/2012) ΄΄διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις ΄΄ .
     Με βάση τον παραπάνω Νόμο ορίζεται η Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού ως αρμόδια για τον σχεδιασμό και την εποπτεία της τακτικής επιθεώρησης του επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής (μία τουλάχιστον επιθεώρηση μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2016), ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων θα τηρούν μητρώο στο οποίο θα καταγράφεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων κατά κατηγορία, γεωγραφική περιοχή και χρήση.
      Ως επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων , θεωρείται ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει βασικά τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Νεφελοψεκαστήρες  ( συρόμενοι , φερόμενοι / αναρτώμενοι , αυτοκινούμενοι),
β) Ψεκαστικά αγρού ( συρόμενα , φερόμενα / αναρτώμενα , αυτοκινούμενα).
    Είναι σαφές ότι για να καθοριστεί το πλαίσιο επιθεώρησης ,πρέπει σε πρώτο στάδιο να καταγραφεί ο επαγγελματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Η καταληκτική ημερομηνία για την ανωτέρω απογραφή είναι η 31 Μαϊου 2013 . Παρακαλούνται οι κάτοχοι επαγγελματικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, να προσέλθουν μέχρι τις 31 Μαϊου 2013 στην υπηρεσία μας να δηλώσουν τα στοιχεία των ψεκαστικών μηχανημάτων τους. Για τον σκοπό αυτό επισυνάπτεται απογραφικό δελτίο εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων, το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το προσκομίζουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ώστε η υπηρεσία μας να προχωρήσει στην καταγραφή του εξοπλισμού κατά γεωγραφική περιοχή, κατηγορία και χρήση.
    Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε το μέτρο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (Δελτίο τύπου , ΜΜΕ , προσωπική επαφή κ.τ.λ.) με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών .

Συνημμένα:   Απογραφικό δελτίο εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων                                                                                                                                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr