Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

φθηνη λυση για πλατυφυλλα ζιζανια στα σιτηρα
. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης :
Μεταφυτρωτικό ορµονικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση πολλών ετήσιων και
µερικών πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων στα χειµερινά σιτηρά
11.Τρόπος Εφαρµογής
     Οµοιόµορφος ψεκασµός των ζιζανίων µε 25-30  λίτρα ψεκαστικού υγρού /στρέµµα µε
µπεκ τύπου σκούπας και πίεση µικρότερη από δύο (2) atm (30 psi).
12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού :
      Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι την µέση. ∆ιαλύστε την
απαιτούµενη ποσότητα του φαρµάκου σε µικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνεχώς.  Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή
ανάδευση. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύντε τα ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό
13. Φάσµα δράσης :
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΧΟΣ ∆ΟΣΕΙΣ
ΣΙΤΑΡΙ
ΚΡΙΘΑΡΙ
ΣΙΚΑΛΗ
ΒΡΩΜΗ

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ       75-80  κ.εκ./ στρέµµα
Καταπολέµησηετήσιων και µερικών πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων


Στο στάδιο τουαδελφώµατος και µέχρι τηναρχή του καλαµώµατος(πρώτος κόµβος).
Τα ετήσια ζιζάνιαψεκάζονται στο νεαρόστάδιο ανάπτυξής τους,
ενώ βρίσκονται ακόµη σεγρήγορη ανάπτυξη.
Τα πολυετή ζιζάνιαψεκάζονται µε τηνµεγαλύτερη δόση από το µπουµούκιασµα µέχρι πριν
την άνθηση µε επανάληψηστις τυχόν αναβλαστήσεις
Αριθµός επεµβάσεων ανάκαλλιεργητική περίοδο έως δυο (2)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
α) Μερικά Ευαίσθητα ζιζάνια  
Aγριοβίκος Vicia spp
Αγριοµάρουλο Lactuca serriola
Αγριοµελιτζάνα Xanthium strumarium
Αγριοµπαµπακιά Abutilon theophrasti
Αγριο σινάπι Sinapis arvensis
Αλµυρίδι Salsola Kali
Ασπράγκαθο Xanthium spinosus
Βλήτο Amaranthus spp
Ζωχός Sonchus spp
Θλάσπι Thlaspi spp
Καψέλλα Capsella bursa pastoris
Κίρσιο Cirsium arvense
Λάπαθο Rumex spp
Λουβουδιά Chenopodium album
Παπαρούνα Papaver spp
Περικοκλάδα Convolvulus spp
Σινάπι Sinapis spp
Τάτουλας Datura stramonium
Τριβόλι Tribulus terrestris
β) Μερικά ανθεκτικά ζιζάνια
Αγριοµαργαρίτα Chysanthemum segetum
Αναγαλλίδα Anagallis arvensis
Ανθέµιδα Anthemis arvensis
Αγριοντοµατιά Solanum nigrum
Aγριοπανσές Viola arvensis
Αναριχώµενο πολύγωνο Bilderdykia convolvulus
Βερόνικα Veronica spp
∆ωδεκάνθι Lamium amplexicaule
Καπνόχορτο Fumaria spp
Κολλητσίδες Galium spp
Λαπάτσα Polygonum lapathifolium
Λιθόσπερµο Buglossoides arvensis
Μαρτιάκος Senecio vulgaris
Μεγάλη γαλατσίδα Euphorbia helioscopia
Μυρώνι Scandix pecten -veneris
Νεροπιπεριά Polygonum hydropiper
Πολυκόµπι Polygonum avicolare
Στελλάρια Stellaria spp
Σπέργουλα Spergulla spp
Χαµοµήλι Chamomilla recutita
και όλα τα αγρωστώδη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr