Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης: 
Το GRANSTAR EXTRA SG,  μίγμα tribenuron-methyl & thifensulfuron-methyl  είναι εκλεκτικό
μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι
(μαλακό, σκληρό) . Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως
από την ρίζα των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας. Αμέσως μετά
την απορρόφηση το ΓΚΡΑΝΣΤΑΡ ΕΞΤΡΑ SG σταματά την ανάπτυξη των ευαίσθητων ζιζανίων με
ορατά συμπτώματα (κιτρίνισμα, νέκρωση και κατόπιν θάνατος) που μπορούν να εκδηλωθούν από 1-2
βδομάδες μετά την εφαρμογή. Mηχανισμός δράσης:  Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των
σουλφονυλουριών δρούν στο ένζυμο συνθετάση του οξειγαλακτικού (ALS)  με αποτέλεσμα την
παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.
11.Τρόπος εφαρμογής:
Ομοιόμορφος ψεκασμός ζιζανίων με πίεση μικρότερη από 3  ατμόσφαιρες (40 p.s.i)  με τα συνήθη
ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέμμα. 
 
12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός ψεκαστήρας. Γεμίζεται πρώτα το βυτίο κατά το 1/4 με νερό, με
συνεχή ανάδευση,  προστίθεται η απαιτούμενη δόση του σκευάσματος.  Απογεμίζεται το βυτίο
ψεκασμού και προστίθεται το επιφανειοδραστικό.  Σε περίπτωση ανάμειξης συνιστάται να μπαίνει
πρώτα το GRANSTAR EXTRA SG στο βυτίο και να εφαρμόζεται το ψεκαστικό διάλυμα σε σύντομο
χρονικό διάστημα από την παρασκευή του. 
Ξεπλύνετε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο
ψεκαστικό. Mη ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. 
Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά συσκευασίας ή απομακρύνετέ τα σε κατάλληλο χώρο, ή με άλλο
τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Πλατύφυλλα ζιζάνια: Ανθεμίδα (Anthemis spp.), μπιφόρα (Bifora radians), καψέλλα (Capsella bursapastoris),   αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum),  κίρσιο (Cirsium arvense),  καπνόχορτο
(Fumaria spp.), κολλητσίδα (Galium spurium), χαμομήλι (Chamomilla recutita), παπαρούνα (Papaver
rhoeas),  πολυκόμπι (Polygonum aviculare),  ρανούγκουλος (Ranunculus spp.), αγριοσίναπο (Sinapis
arvensis), στελλάρια (Stellaria media), λουβουδιά (Chenopodium album). 
Για τα ζιζάνια μπιφόρα,  αγριομαργαρίτα,  καπνόχορτο,  κολλητσίδα,  πολυκόμπι και ρανούγκουλος να
χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση και η εφαρμογή να γίνεται πριν τα ζιζάνια αυτά
ξεπεράσουν το στάδιο των 2-3 φύλλων. 
Για ταυτόχρονη καταπολέμηση και αγρωστωδών ζιζανίων,  συνιστάται να συνδυάζεται το
GRANSTAR EXTRA SG με τη συνιστώμενη δόση ενός από τα αγρωστωδοκτόνα Topic 8 EC, Puma S
EW, Illoxan 28 EC, Dagger 20 SC ή Assert 250 SC. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr