Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ»


ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατηρίου

2 Δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2011

3 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

4 Καταστατικό & ΦΕΚ σύστασης και μεταβολές για Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

5 Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και μεταβολές για Ο.Ε. – Ε.Ε.

6 Τίτλοι ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων που ανήκουν αποκλειστικά στον παραγωγό ή στην σύζυγο του με πιστοποιητικό μεταγραφής

7 Μισθωτήρια άνω των 15 ετών με πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο

8 Απόφαση παραχώρησης αγροτεμαχίου από δημόσιο φορέα

9 Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης διάρκειας 6 ετών (έως 31/12/2017). Στα ιδιωτικά συμφωνητικά πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά για κάθε αγροτεμάχιο η ακριβής τοποθεσία, η έκταση, το χαρτογραφικό υπόβαθρο, ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και η χρονική περίοδος της μίσθωσης. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Στο μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη «θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.

10 Απόφαση παραχώρησης από το Δήμο για βοσκοτόπια και κοινόχρηστες εκτάσεις όπου πρέπει να καθορίζεται, μεταξύ των άλλων: η συνολική επιφάνεια της κοινόχρηστης έκτασης, η έκταση που παραχωρείται σε κάθε παραγωγό χωριστά, το χαρτογραφικό υπόβαθρο των εκτάσεων αυτών. Προκειμένου για βοσκότοπους γίνεται καταγραφή του χαρτογραφικού κωδικού με ποσοστιαία κατανομή της έκτασης του βοσκότοπου ανά παραγωγό (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), ο αριθμός και το είδος των ζώων, σύμφωνα με την κατάσταση δικαιωμάτων βοσκής.

11 Υπογεγραμμένη Σύμβαση με Γεωπόνο – Σύμβουλο

12 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου

13 Βεβαίωση μόνιμη κατοικίας από δήμο

14 Απόφαση ένταξης στο μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων αγροτών»ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

15 Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα 2010) ή αντίγραφο Δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε1)

16 Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3 – Ε5)

17 Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Ασφάλισης ή σχετική βεβαίωση από τον ΟΓΑ

18 Αντίγραφο της Έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία από Δ.Ο.Υ.

ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

19 Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι καλλιέργειες και ο χρόνος έναρξης της βιολογικής καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο, όταν η πιστοποίηση των αγροτεμαχίων βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή (εξαιρούνται τα αγροτεμάχια με καλλιέργειες σε μεταβατικό στάδιο). Εφόσον υπάρχουν καλλιέργειες που προορίζονται για ζωοτροφές θα επισημαίνονται, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βιολογικές καλλιέργειες θα γίνεται απλή αναφορά

20 Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

21 Παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παράγει τέτοια προϊόντα

22 Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων όπου θα αναφέρεται ότι παράγει ζωικά βιολογικά προϊόνταΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

23 Φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας ή αίτηση έκδοσης στην περίπτωση κτηνοτροφικών μονάδων

24 Ενημερωμένο μητρώο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώου

25 Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

26 Βεβαίωση από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται ότι παράγει ζωικά βιολογικά προϊόντα σε περίπτωση που ο δικαιούχος το δηλώνει

27 Βεβαίωση από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται ότι παράγει βιολογικές ζωοτροφές σε περίπτωση που ο δικαιούχος το δηλώνει

28 Παραστατικά απ’ τα οποία να φαίνεται ότι έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σε περίπτωση που ο δικαιούχος παράγει τέτοια προϊόντα
πηγη ergoplanningΔεν υπάρχουν σχόλια:

αγγελίες

στειλτε τις αγγελιες σας
kostasmertzemekis@yahoo.gr